Vragen over stand van zaken trans­ferium De Punt


Indiendatum: 10 mei 2022

Geachte voorzitter,

De plannen van de provincie voor een transferium bij De Punt en het verleggen van een afrit van de A28 spelen al enkele jaren. Bij navraag (onder andere bij de gemeente Tynaarlo) wordt het niet duidelijk wat nu de actuele stand van zaken is van de plannen, in het bijzonder met betrekking tot de natuurvergunning.

De Partij voor de Dieren heeft daarom de volgende vragen aan het college.

1. Van belangenorganisaties (Natuurplatform Drentsche Aa, actiegroep Transferium-nee en Stichting Otterstation Nederland) hebben wij begrepen dat er wellicht sprake zou zijn van een nieuwe versie van de natuurtoets.

a. Klopt dat, of is de natuurtoets van 22 februari 2018[1] de meest recente?

b. Kunt u ons de meest recente natuurtoets toesturen?

c. Wanneer de meest actuele natuurtoets dateert uit 2018, in hoeverre is beschouwt GS deze dan nog bruikbaar/ actueel?

2. a. Waar kunnen we lezen hoe alle negatieve effecten op de natuur in het plangebied gemitigeerd worden? Kunt u ons deze documenten toesturen?

b. Bij de geplande aanleg van de nieuwe afrit gaat een deel van een waardevol natuurgebied verloren. Door de ontoegankelijkheid is dit nu een geliefd gebied voor otters en bevers. Wat gaat de provincie doen om deze beschermde dieren daar te ontzien?

3. a. Is er reeds een ontheffing op grond van de Wnb afgegeven voor het Transferium of heeft de provincie een verklaring van geen bedenkingen afgegeven? Graag toelichting.

b. Wordt voor het wijzigen van het bestemmingsplan een integrale verklaring van geen bedenkingen afgegeven? Graag toelichting.

4. In het document ´offerte bestemmingsplan Transferium De Punt´[2] is te lezen dat geadviseerd wordt om een externe projectgroep in te stellen. Om deel te nemen aan deze projectgroep worden voorgesteld Rijkswaterstaat, het Waterbedrijf Groningen en het Groninger Landschap.

a. Is deze projectgroep ook daadwerkelijk opgericht? Graag toelichting. In bovengenoemd document[3] wordt vermeld dat niet bekend is in hoeverre en op welke wijze de natuur in het plangebied gecompenseerd wordt evenals de financiële middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld.

b. Is hierover inmiddels meer bekend? Graag toelichting.

5. Het ontwerp bestemmingsplan transferium De Punt wijst uit dat de volledige oever (aan de westkant van het plangebied) verloren gaat. Betekent dit dat hiervoor een deel van het Noord-Willemskanaal gedempt wordt en/ of dat er oeverwanden worden geplaatst? Graag toelichting.

6. Heeft de provincie recente cijfers van ongevallen op de afritten bij De Punt? Zo ja, kunt u die met ons delen?

7. In hoeverre acht het college is de noodzaak voor het project nog aanwezig? Aangezien er:

1) door de algehele snelheidsverlaging naar 100 km/u veel minder files zijn bij De Punt[4];

2) de doorstroming voor de toekomst is gewaarborgd door de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen (volgens de planning in 2024 voltooid);

3) het invoegen op de A28 veiliger is geworden door de algemene snelheidsverlaging volgens de gegevens van Star[5].

Graag toelichting.

8. Vindt het college dat er nog steeds een noodzaak is voor nieuwe op- en afritten, terwijl de ongelukken bij De Punt voornamelijk voorkomen in het weefvak N34/A28 en bij de invoegstroken op de A28, waar niets aan zal veranderen met dit project?

9. De Cie MER adviseerde in november 2014[6] om te onderzoeken of de aanname dat 4,4% van de automobilisten bereid is hun auto te verlaten om over te stappen op het openbaar vervoer bij De Punt wel juist is[7].

a. Is de gedeputeerde bekend met dit advies van de Cie MER? Is dit advies ooit opgevolgd? Graag toelichting.

b. Is de gedeputeerde met ons van mening dat cijfers omtrent de parkeerbehoefte bij De Punt daardoor onbetrouwbaar zijn? Zo nee, waar baseert de gedeputeerde dat dan op?

10. De Cie MER adviseerde eveneens te onderzoeken welke automobilisten in Haren parkeren, waar deze mensen wonen en in hoeverre ze van de A28 naar het transferium in Haren zijn gereden. Dit zou een beter inzicht verschaffen in de behoeften van weggebruikers die gebruik maken van Transferium Haren. De vraag is namelijk of dit mensen zijn die van ver komen via de A28 of juist inwoners van Haren en omliggende dorpen.

Is de gedeputeerde op de hoogte van dit advies? Is dit advies opgevolgd? Zo nee, waarom niet? Graag toelichting.

11. In hetzelfde rapport uit 2014 adviseert de Cie MER te overwegen om in plaats van één groot transferium meerdere kleine transferia aan te leggen[8]. Daarmee kunnen, volgens de Cie, potentiële gebruikers in principe eerder worden opgevangen in het OV, namelijk direct nabij de herkomst in plaats van bijna bij de bestemming

Is met dit advies iets gedaan? Graag toelichting.

Tot zover onze vragen, alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


[1] Advies Natuurwaarden transferium De Punt, projectnummer 600.01.00.02.00

[2] kenmerk 0124/600/off/PdJ van 9 mei 2017, opgesteld door BugelHajema, pagina 6

[3] kenmerk 0124/600/off/PdJ van 9 mei 2017, opgesteld door BugelHajema, pagina 4

[4] Sinds de invoering van de 100km/u op snelwegen zijn bij De Punt geen files, bij Haren zijn de files van weinig betekenis zijn en de files bij Groningen Zuid nemen af sinds 2016 en waren in 2020 vrijwel verdwenen.

[5] Op de invoegstrook richting Groningen zijn nul ongelukken gebeurd de afgelopen drie jaren, in de drie jaren daarvoor 6 ongelukken. In het weefvak N34/A28 twee ongelukken de afgelopen drie jaar terwijl in de jaren 2017-2019 sprake was van 15 ongelukken waarvan twee met letsel.

[6] mer 13 november 2014 rapport nummer 2978-16

[7] Omdat het de vraag is of het cijfer van 4,4% afkomstig van de noordwestelijke route (N355 Leeuwarden-Zuidhorn-Groningen/Zernike) zomaar geëxtrapoleerd mag worden naar de zuidelijke aanvoerroute A28 bij De Punt op 15 km van de stad.

[8] pagina 5 van het rapport

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Rondvraag Groenlinks en PvdD reactie van Europese commissie; Nederlands landbouwplan (glb-nsp) onvoldoende

Lees verder

Stand van zaken N34

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer