Stand van zaken N34


Indiendatum: 17 mei 2022

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft een aantal vragen aan het college over de stand van zaken N34.

1. Op 26 januari jongstleden zijn de statenleden bijgepraat door het projectbureau N34 over de stand van zaken mbt de voortgang van de MER. Per mail van 24 januari aan omwonenden schrijft het projectbureau dat die bijeenkomst niet voor hen bestemd is, maar dat aansluitend twee bijeenkomsten worden gehouden voor de gemeenteraden en de omgeving. ´Iedereen krijgt daarbij dezelfde informatie zoals eerder is toegezegd´.


a. Deze bijeenkomsten voor omwonenden hebben echter nog steeds niet plaatsgevonden. Wat is daarvan de oorzaak?

b. Wanneer kunnen omwonenden een uitnodiging voor een bijeenkomst verwachten?


2. Eind 2020 besloot GS te onderzoeken of er tijdelijke maatregelen voor de N34 zouden moeten komen. Op 6 juli 2021 deelt GS mee dat besloten is tot het nemen van enkele tijdelijke maatregelen: bestaande ribbels worden waar nodig hersteld; er komt een intensieve infocampagne, er wordt speciale aandacht besteed aan het rijden met te lage snelheid en er komt en opsporingscamera.


a. Wanneer gaan de door GS genomen maatregelen in, dan wel wanneer zijn deze ingegaan?

b. Wanneer eindigen de maatregelen, wat zijn de kosten wanneer er worden de maatregelen geëvalueerd?Indiendatum: 17 mei 2022
Antwoorddatum: 14 jun. 2022

Antwoord 1

a. Op 26 januari 2022 hebben wij u bijgepraat over de eerste resultaten van het MER-onderzoek, namelijk de globale effectbeoordeling van een gehele verdubbeling van de N34 en een klaverbladoplossing bij Gieten. De resultaten van deze eerste onderzoeksstap worden gebruikt om de maximaal optredende effecten in beeld te brengen en om de nader uit te werken alternatieven uit af te kunnen leiden. De beoordeling van deze eerste resultaten leidt tot meer behoefte aan inzicht en een visie op de samenhang tussen de aspecten archeologie, aardkundige waarden, cultuurhistorie en landschap. Dit inzicht is nodig om de uitgangspunten te kunnen bepalen voor de alternatieven en om deze vervolgens te kunnen beoordelen. Daarom wordt momenteel aanvullend onderzoek uitgevoerd naar deze aspecten. Hierdoor is de omgeving nog niet nader geïnformeerd.

b. We koersen hiervoor op het laatste kwartaal van 2022, onder voorbehoud van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek.

Antwoord 2

a. Bestaande ribbels In de laatste wegafsluiting 2021 zijn de bestaande ribbels door defecten aan de machine niet volledig hersteld. Dat wordt in 2022 alsnog voltooid bij de geplande wegafsluitingen. Intensieve infocampagne Zoals bij de beantwoording van uw eerdere vragen (september 2021) is aangegeven, wordt met de campagne aandacht gevraagd voor verschillende verkeersonveilige situaties, zoals afleiding achter het stuur, afstand houden, inhalen en keren op de weg en dus ook te langzaam rijden. Deze campagne voeren wij overigens niet alleen op de N34 maar ook op andere provinciale stroomwegen zoals de N381 en de N391. Daarmee willen wij de bewustwording over het eigen rijgedrag van automobilisten vergroten. Met de campagne gericht op het (te) langzaam rijden beogen wij niet perse dat harder gereden moet worden of dat 100 km/u gehaald moet worden. De campagne richt zich vooral op bewustwording van het effect van (fors) afwijkend snelheidsgedrag en de noodzaak van aanpassing aan het overige verkeer. De campagnes worden ontwikkeld in afstemming met een verkeerspsycholoog. Inmiddels wordt het resultaat van de eind vorig jaar gehouden enquête onder de weggebruikers van deze stroomwegen verwerkt en met de verkeerspsycholoog besproken. Het resultaat geeft inzicht in het effect van de gevoerde campagne(s) en zal belangrijke input zijn voor de vernieuwing van de campagne(s). Planning is dit najaar de vernieuwde campagne(s) te starten. Opsporingscamera De opsporingscamera is de ‘MONO-cam’ waarmee de politie het ‘handheld- gebruik’ van mobiele apparatuur tijdens het rijden kan constateren en vervolgens kan handhaven. Deze ‘MONO-cam’ wordt inmiddels al een jaar regelmatig door de politie ingezet.

b. De ribbelmarkering is een permanente voorziening op de weg. De kosten voor de N34 bedragen ca. € 25.000,--. Al eerder is deze maatregel met betrekking tot het inhalen geëvalueerd. Het effect van de ribbelmarkering is in dit opzicht minimaal gebleken. De ribbelmarkering attendeert ook het verkeer wanneer men door afleiding geleidelijk naar de verkeerde rijstrook neigt te gaan. De ribbelmarkering zorgt voor een voelbaar en hoorbaar signaal om terug te keren naar de eigen rijstrook. De duur van de campagne is afhankelijk van het effect en de eventuele aanpassingen van de N34. De kosten van de huidige campagne (ontwikkelen van de campagnestrategie, uitingen (campagne borden en flyers), teksten (social) media en enquête (opzet, uitvoering en analyseresultaten)) zijn € 40.000,--. De campagne is in samenspraak met een verkeerspsycholoog, de politie en een vormgever ontwikkeld. Een tweede nameting staat voor het najaar van 2022 gepland.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over stand van zaken transferium De Punt

Lees verder

Schriftelijke vragen Hennepvezelteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer