Schrif­te­lijke vragen Hennep­ve­zel­teelt


Indiendatum: 23 mei 2022

In de landbouwregels die momenteel naar aanleiding van het nieuwe GLB opgesteld worden, dreigt de 'vergroeningssubsidie' voor de teelt van vezelhennep te verdwijnen.

Vezelhennep is een gewas met uitgebreide duurzame toepassingen, van isolatiemateriaal en bioplastic tot voedingsmiddelen voor mens en dier. Vezelhennep wordt milieuvriendelijk geteeld zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en verbetert de bodem. Het neemt drie keer zoveel CO₂ per hectare op als productiebos, en heeft weinig water nodig. Hiermee is het ook een klimaatpositief gewas. Het grootste areaal vezelhennep van Nederland bevindt zich in Groningen, maar ook in Drenthe en Friesland wordt vezelhennep geteeld.

De Partij voor de Dieren is van mening dat het contraproductief werkt om juist de duurzame teelten te ontmoedigen, terwijl deze van groot belang zijn voor het welslagen van de landbouwtransitie. Mogelijk kan de teelt worden opgenomen in de nieuwe eco-regeling. Oogst na 1 oktober kan worden vastgelegd in maatwerk- c.q. Uitzonderingsregels.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  • Heeft het College gesproken met minister Staghouwer inzake de vezelhennepteelt en zijn plannen om de subsidie in te trekken ? Zo ja, wat was de inzet van het gesprek en kunt u ons informeren over de uitkomst of over toezeggingen die zijn gedaan? Zo nee, bent u voornemens alsnog op korte termijn een gesprek aan te gaan?
  • Bent u voornemens samen op te trekken met de provincies Groningen en Friesland waar ook teelt en verwerking van vezelhennep plaatsvindt?
  • Bent u het met ons eens dat deze duurzame teelt een aanwinst voor Drenthe is, en daarom beschermd moet worden tegen beperkende regelgeving? Zo nee, waarom niet?
  • Past vezelhennep volgens u binnen de plannen voor natuur inclusieve landbouw, en waarom wel of niet? Op welke wijze kan de teelt van vezelhennep door middel van provinciale programma's een steuntje in de rug geboden worden, en bent u hiertoe bereid?

Partij voor de Dieren,

Renate Zuiker

Indiendatum: 23 mei 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022

Antwoord 1

Wij hebben niet gesproken met minister Staghouwer inzake de hennepvezelteelt. Door de Tweede Kamerleden Boswijk (CDA) en Bromet (GroenLinks) zijn op 20 mei 2022 Kamervragen gesteld over dit onderwerp. Deze vragen zullen naar verwachting op korte termijn worden beantwoord. Indien er inderdaad sprake blijkt van een ontmoediging van de teelt van hennepvezel, overwegen wij om dit onderwerp ter bespreking bij de minister in te brengen. Mocht dit onderwerp door ons worden in- gebracht, dan zullen wij u daarover informeren.

Antwoord 2

Als het naar aanleiding van de beantwoording van de Kamervragen gewenst is om het onderwerp vanuit de provincie ter bespreking in te brengen, dan stemmen wij met Groningen en Friesland af.

Antwoord 3

Ja, voor sommige akkerbouwbedrijven past de vezelhennepteelt goed in een duurzaam bouwplan.

Antwoord 4

Ja, zie beantwoording vraag 3.

Antwoord 5

In het verleden hebben wij via de Agenda voor de Veenkoloniën samen met Groningen diverse projecten met betrekking tot vezelhennepteelt medegefinancierd. Indien zich nieuwe innovaties of projectideeën voordoen kunnen de mogelijkheden met de sector worden verkend.

Interessant voor jou

Stand van zaken N34

Lees verder

Rondvraag discriminatie en racisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer