Schrif­te­lijke vragen Yoghurt­fa­briek Fage


Indiendatum: 9 mei 2023

"De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich in toenemende mate zorgen over de geplande yoghurtfabriek Fage in Hoogeveen. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat dit bedrijf maar liefst 3% van het Drentse drinkwater gaat gebruiken. Begin april kwam het RIVM2 het de waarschuwing dat we rond 2030 structurele tekorten aan drinkwater zullen hebben als we nu geen maatregelen treffen. Ook WMD Drinkwater voorziet ook problemen voor de toekomst. ´Als drinkwaterbedrijf van Drenthe hebben we vooralsnog voldoende water. Maar ook wij lopen na 2030 tegen grenzen aan´


De Partij voor de Dieren heeft over de komst van Fage de volgende vragen aan het college.

  • Klopt het dat Fage met 2,5 miljoen liter per dag ongeveer 3% van het Drentse drinkwater nodig heeft? Zo nee, welk percentage is het dan? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het benodigde aandeel van het drinkwater onevenredig veel is voor één bedrijf? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u op de hoogte van de berekeningen (en aannames) van de WMD dat deze hoeveelheid drinkwater voor Fage in de toekomst gegarandeerd kan worden? Zo ja, kunt u ons deze berekeningen toesturen?
  • Bent u op de hoogte van de leveringsvoorwaarden die WMD met Fage heeft afgesproken? Zo ja, kunt u ons deze voorwaarden toesturen?
  • Het RIVM adviseert dat de overheid regie moet nemen om alle (tegengestelde) belangen af te wegen bij de verdeling van schaars drinkwater. Bent u dat met het RIVM eens? Graag toelichting. Zo ja, welke overheidslaag zou in uw ogen deze regie op zich moeten nemen? Graag toelichting.
  • In hoeverre krijgt Fage voorrang (op andere afnemers en inwoners) met de afname van drinkwater als er tekort aan drinkwater dreigt in dat deel van Drenthe? Graag toelichting. Wat is over de rangschikking voor water-afnemers geregeld bij schaarste? Kunt u ons deze informatie toesturen?
  • Wat vindt het college van de aanschaf van stikstofrechten ten behoeve van de fabriek door de gemeente Hoogeveen? Is dat een gemeentelijke taak? Graag toelichting. Had deze stikstofruimte niet naar de PAS melders of woningbouw moeten gaan? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college op de hoogte van de wens van de regering om minder dierlijke eiwitten te consumeren in Nederland (in verband met de klimaateffecten van de productie van onder andere zuivel) In hoeverre is het dan logisch om een zuivelfabriek een grote som subsidie te geven? Graag toelichting.
  • Heeft het college er zicht op in hoeverre de yoghurtfabriek afhankelijk wordt van arbeidsmigranten om in de fabriek te werken? Is er in Drenthe voldoende adequate huisvesting voor deze arbeidsmigranten? Zo ja, waar baseert het college dat op? Wie draagt de kosten voor het creëren van deze huisvesting?
  • Vindt het college, met de kennis van nu, de investering in het bedrijf Fage een goede besteding van maatschappelijk geld? Zo ja, waarom?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren

Renate Zuiker

Indiendatum: 9 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Antwoord 1
a. Ja.
b. Nee, de WMD kan aan deze drinkwatervraag voldoen. In de regio Hoogeveen is voldoende beschikbaarheid van drinkwater, zo blijkt uit onderzoek. In het onderzoek kijkt WMD naar de beschikbaarheid van drinkwater (productie- en distributiecapaciteit), de winvergunningen en WMD maakt een prognose van hoeveel drinkwater in de komende jaren nodig is.

Antwoord 2
a. Ja, op hoofdlijnen. WMD maakt jaarlijks een drinkwaterprognose.
Daarin is de drinkwaterlevering aan Fage verwerkt.
b. In bijlage 1 treft u een samenvatting van de laatste prognose aan. Bovendien wordt de leveringszekerheid door de Inspectie Leefomgeving en Toezicht (ILT) beoordeeld. Het ILT is de wettelijk toezichthouder op de drinkwaterbedrijven.

Antwoord 3
a. Nee.
b. Wel zijn de aansluitvoorwaarden en algemene voorwaarden van WMD van toepassing. Deze zijn openbaar beschikbaar

Antwoord 4
a. Nee, er is in de provincie geen sprake van een schaarste aan drinkwater waar een overheidsinterventie noodzakelijk is. De provincie voert wel de regie op het grondwater met als uitgangspunt een duurzame instandhouding en evenwichtige verdeling van de grondwaterstand en grondwaterstroming voor de functies van het watersysteem. Met inachtneming van dit uitgangspunt zijn voor een toekomstige vraag naar grondwater voor de levering van drinkwaterkwaliteit Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) aangewezen in het Regionaal
Waterprogramma. Wij baseren ons hierbij op een mogelijke groei van de vraag naar drinkwater en de daarvoor benodigde watervoorraad tot 2050 op basis van een landelijk afgesproken methodiek. In onze brief van 25 oktober 2022, kenmerk 43/5.6/2022001505, naar aanleiding van vragen van PvdA over leveringszekerheid hebben wij uw Staten hierover geïnformeerd. Hierin is zowel huishoudelijk gebruik als de zakelijke watervraag naar drinkwater meegenomen. Het waterbedrijf kan zelf de afweging maken om zakelijke aansluitingen te realiseren, zo lang het binnen de ASV’s past.
b. Niet van toepassing

Antwoord 5
a. Er is geen voorrangsregeling voor drinkwater in Drenthe. De WMD beschikt over voldoende vergunningen en productiecapaciteit voor drinkwater in haar voorzieningsgebied. Ook in een droge zomer is er
voldoende drinkwater beschikbaar.
b. Zie ons antwoord bij 5.a

Antwoord 6
a. De afwegingen die een gemeente maakt ten aanzien van hun rol en taakopvatting bij het faciliteren van de komst van nieuwe onderneming is aan de betreffende gemeente. Op dit moment is het zo dat extern salderen (wat in dit geval getracht wordt te doen voor het verkrijgen van voldoende stikstofrechten voor deze nieuwe activiteit)
voorlopig niet mogelijk is. Dit betekent dat de ontwerpvergunning voor Fage niet zonder aanpassingen definitief kan worden gemaakt. Of dit überhaupt mogelijk is weten we nu nog niet. Wij zijn hierover
in gesprek met de gemeente en initiatiefnemer.
b. Wij zijn het er mee eens dat waar wij invloed hebben op de aanwending van verworven stikstofrechten, dat dit in eerste aanleg naar de natuur, vervolgens naar PAS-melders en daarna naar andere ontwikkelingen zou moeten gaan.

Antwoord 7
a. Ja, hier hebben wij kennis van genomen.
b. De subsidie voor het upgraden van de riolering zou niet naar Fage
gaan, maar naar de gemeente Hoogeveen ten behoeve van het gehele vestigingsklimaat op het bedrijventerrein Riegmeer.

Antwoord 8
a. Hier hebben wij geen zicht op, maar dat verwachten wij niet. In de procesindustrie is veel hoogwaardige werkgelegenheid. Als Fage zich alsnog in Drenthe kan vestigen, krijgt Drenthe er een hightech zuivelfabriek bij. Het gebruikt de nieuwste technieken en heeft een geavanceerde zuiveringsinstallatie voor het afvalwater.
b. Dit is (nog) niet aan de orde.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over ontheffing voor afschieten roeken

Lees verder

Schriftelijke vragen aanpak vogelgriep in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer