Schrif­te­lijke vragen over ontheffing voor afschieten roeken


onderdeel van Fauna­be­heerplan Roek

Indiendatum: 1 mei 2023

Geachte voorzitter,

Roeken zijn een beschermde diersoort in Nederland. Toch wordt door de provincie Drenthe het faunabeheerplan roek goedgekeurd waarin een ontheffing zit om roeken te doden. Hierover heeft de fractie van de Partij voor de Dieren onderstaande vragen:

1. De ontheffing is op basis van het faunabeheerplan roek. Waar kunnen wij dit faunabeheerplan vinden of kunt u ons dat toezenden?

2. Op pagina 2 wordt gesproken over een geschillencommissie. Kunt u aangeven wie er in deze geschillencommissie zitting hebben?

3. In de specifieke voorschriften staat dat er jaarlijks niet meer dan 650 dieren gedood mogen worden. Waar is dit aantal op gebaseerd?

4. Met betrekking tot de vereiste preventieve maatregelen. Kunt u aangeven of hierop gecontroleerd wordt alvorens overgegaan wordt tot het doden van de dieren? Zo nee, waarom niet?

5. Een uitvoerder van de ontheffing kan zich laten vergezellen door andere jachtaktehouders en/of gasten. Hoe is dit zorgvuldig in het kader van uiterste middel om schade aan zaaigoed te voorkomen? Kunt u aangeven of het hier om zgn. hobby-jacht gaat?

6. Zoals u weet hebben roeken een vaste partner. Wordt er bij het uiterste middel van doden met een geweer ook gekeken of dieren daardoor hun partner verliezen? Zo nee, waarom niet?

7. De vogelbescherming geeft informatie om het samenleven met roeken te bevorderen. Kunt u aangeven of hier informatie is ingewonnen om te voorkomen dat het uiterste middel, doden van de dieren, gekozen is?

8. In de wijk Marsdijk van Assen wordt de aanwezigheid van roeken als overlast ervaren. Kunt u aangeven of deze ontheffing ook gebruikt gaat worden als klagende bewoners willen dat de dieren gedood worden?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren Drenthe,

Siska Peeks

Indiendatum: 1 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Antwoord 1
Faunabeheerplannen worden opgesteld door de Faunabeheereenheid Drenthe. U kunt het Faunabeheerplan roek- derhalve vinden op de website van de FBE-Drenthe.

Antwoord 2
De geschillencommissie wordt per situatie op basis van deskundigheid
samengesteld door het bestuur van de FBE-Drenthe.

Antwoord 3

In het Faunabeheerplan Roek wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de staat van instandhouding van de roek en in paragraaf 8.3. de invloed van de ontheffing op deze staat van instandhouding.

Antwoord 4

Er wordt steekproefsgewijs door provinciale toezichthouders gecontroleerd of er preventieve middelen, conform schadepreventiekit BIJ12- Faunazaken, zijn geplaatst. Tevens controleert de taxateur van BIJ12 die de faunaschade komt taxeren of de preventieve maatregelen zijn geplaatst.

Antwoord 5

De zorgvuldigheid is geborgd door het toewijzen van het gebruik van de ontheffing aan WBE’s. Zij zorgen voor planmatig beheer en schadebestrijding en zien hierop toe. Bij de uitvoering zal geen sprake van wat
u hobby-jacht noemt. Er is namelijk geen jacht op de roek mogelijk aangezien de roek niet is aangewezen als jachtwild. Er is derhalve enkel sprake van een ontheffing in het kader van schadebestrijding.

Antwoord 6
Nee, hier kan geen rekening mee gehouden worden. Zoals u in uw vraag al aangeeft betreft doden het uiterste middel indien met verjaging schade niet voorkomen kan worden. Tevens zullen roeken die hun
partner verliezen in het volgende broedseizoen met een nieuwe partner verder gaan en weer tot broeden komen.

Antwoord 7

Nee, deze ontheffing is verleend op basis van een faunabeheerplan opgesteld door FBE-Drenthe. In de FBE-Drenthe zitten vertegenwoordigers vanuit de landbouw, jagers, boermarken/particulier grondbezit, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten/Het Drents Landschap en Natuur en Milieufederatie Drenthe. Al deze partijen hebben ingestemd met dit Faunabeheerplan en de ontheffingsaanvraag. Wij vertrouwen erop dat
de FBE-Drenthe, met deze brede maatschappelijke vertegenwoordiging in hun bestuur, een goed afgewogen faunabeheerplan heeft opgesteld.

Antwoord 8
Nee, zoals u in de ontheffing heeft kunnen lezen is hierin opgenomen dat de ontheffing alleen gebruikt kan worden op met mais ingezaaide percelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de ontheffing voor afschot Grauwe Ganzen

Lees verder

Schriftelijke vragen Yoghurtfabriek Fage

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer