Schrif­te­lijke vragen over de ontheffing voor afschot Grauwe Ganzen


Indiendatum: 1 mei 2023

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van de verleende ontheffing t.b.v. schadebestrijding in percelen De Dijk, De Groeve heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen omtrent het doden van Grauwe ganzen met het geweer:

  1. Hoe is beoordeeld bij de aanvraag voor ontheffing t.b.v. afschot van de grauwe ganzen of er voldoende gebruik gemaakt is van alternatieve methodes zoals b.v. verjaging?
  2. Bent u bekend met het feit dat ganzen monogaam zijn en in paren leven en dat deze door afschot verstoord kunnen worden?
  3. In de ontheffing schrijft u dat u van mening bent dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat om te voorkomen dat grauwe ganzen belangrijke schade veroorzaken aan kwetsbare gewassen. Heeft u in uw besluit het risico op verspreiding van vogelgriep door het verstoren (opvliegen) van de vogels meegenomen? Zo nee, waarom niet?
  4. Het afschieten van wilde vogels heeft een tegenstrijdigheid in zich met betrekking tot het creëren van meer natuur en aan de andere kant het vernietigen van natuur. Hoe verhoudt zich dit naar uw mening?
  5. U geeft aan dat de ontheffing zonder faunabeheerplan alleen aan anderen kan worden afgegeven, in dit geval de grondgebruiker. En voorts dat voor deze grondgebruiker (ondersteunend) afschot een vereiste is om schade te voorkomen. Daarbij mogen ook hagelgeweren gebruikt worden. Er wordt vanuit gegaan dat hagel een effectief middel is om ganzen te doden. Echter blijkt uit onderzoek dat zo'n 25 tot 40% van de ganzen in Nederland rond vliegt met hagel in het lijf. Volgens onderzoeker Berend Voslamber is een schot hagel extreem stressvol en pijnlijk. Zo worden ze bijvoorbeeld geraakt in hun vleugel en kunnen niet meer verder vliegen. Gewonde ganzen kunnen een langzame en pijnlijke dood sterven, en dit allemaal door een slecht geplaatst schot.[1] Is bij het college bekend hoeveel grauwe ganzen worden aangeschoten (en blijven leven) en hoeveel daadwerkelijk gedood worden?
  6. Zowel door Sovon als leden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) en Wildbeheereenheden (WBE's) worden ganzen geteld. Uit een evaluatie uit 2014 door onderzoeksbureau Alterra (Wageningen Environmental Research) bleek dat de WBE’s systematisch meer dieren tellen. Dit geldt voor alle onderzochte soorten maar de mate van verschil varieert wel per diersoort. Bij de grauwe gans telden de WBE’s 60-70% meer dieren en bij de Canadese gans en nijlgans telden de WBE’s maar liefst 197-200% meer dieren. Hoe kan het college objectief aangeven hoeveel grauwe ganzen er in Drenthe leven? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden,

Namens de Partij voor de Dieren,

Siska Peeks


[1] https://www.animalrights.nl/ganzen-nederland

Indiendatum: 1 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Er wordt steekproefsgewijs door provinciale toezichthouders gecontroleerd of er preventieve middelen, conform schadepreventiekit BIJ12- Faunazaken, zijn geplaatst.

Antwoord 2
Ja, daar zijn wij bekend mee.

Antwoord 3
Nee, de verspreiding van vogelgriep komt primair door het foerageergedrag van ganzen. Zij slapen gezamenlijk op open water en foerageren overdag op graslandpercelen. De ganzen vliegen dus elke dag al van en naar verschillende locaties. Ook daar waar zij niet verjaagd worden. Het verjagen van foeragerende ganzen van kwetsbare percelen draagt niet substantieel bij aan de verspreiding van vogelgriep.

Antwoord 4
De extra schade aan landbouwgewassen is één van de te bespreken aspecten bij de aanleg van nieuwe natuur. Hierbij wordt gezocht naar een compromis tussen de belangen van aanleg nieuwe natuur en schade aan
de landbouw. De mogelijkheid tot verjaging, met ondersteunend afschot, waarmee ganzen van agrarische percelen terug verjaagd worden naar de natuurterreinen kan één van de uitkomsten zijn.

Antwoord 5
Nee, alleen gedode ganzen moet gerapporteerd worden op basis van artikel 3.13 Wet natuurbescherming. Er is derhalve geen inzicht in het aantal aangeschoten ganzen.

Antwoord 6

De wet natuurbescherming geeft de taak van het tellen aan de WBE’s. Ons college gaat derhalve uit van de door WBE’s getelde ganzen. Deze gegevens zijn openbaar en worden door de FBE in hun jaarverslag gepubliceerd op hun website.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over schapenhouders die weigeren hun schapen te beschermen

Lees verder

Schriftelijke vragen over ontheffing voor afschieten roeken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer