Schrif­te­lijke vragen aanpak vogel­griep in Drenthe


Indiendatum: 9 mei 2023

"Als gevolg van vogelgriep worden in natuurgebied De Onlanden momenteel vele dode vogels gevonden

RTV Noord meldt op 8 mei 2023: De vogelgriepuitbraak in natuurgebied De Onlanden breidt uit. 'Het is dramatisch en het einde is nog niet in zicht. Het gaat al om honderden gevallen, uiteindelijk misschien wel richting de duizend', zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.(...) Zwiers zit met de situatie in zijn maag. 'Ik voel me wel een beetje een roepende in De Onlanden. Er is geen overheid die ons helpt. Mensen die de kadavers opruimen doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid.Zij voelen zich in de steek gelaten door de overheid die hun niet ondersteunt bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het opruimen van dode vogels en het verzorgen van zieke vogels wordt op dit moment gedaan door vrijwilligersorganisaties, zoals dierenambulances en wildopvangcentra. Ook zijn mensen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer aan het werk om dode vogels op te ruimen. Vanuit de overheid is er geen regie op de werkzaamheden; de verantwoordelijkheden worden doorgeschoven en het publiek weet niet wat ze moeten doen als ze dode of zieke vogels aantreffen. De vrijwilligersorganisaties hebben slechts minimale steun toegezegd gekregen van de minister (100.000 euro voor beschermingsmiddelen). Het toegezegde landelijke telefoonnummer is er ook nog altijd niet. De provincie is verantwoordelijk voor wet natuurbescherming, waarin onder andere soortenbescherming en ook het vervoer van in het wild levende dieren geregeld is. Naast een acute ramp voor de natuur, kan vogelgriep ook een potentiële ramp voor de volksgezondheid betekenen. In een recente Adviesbrief van het Deskundigenberaad Zoönosen3 (DB-Z) over de vogelgriep (HPAI H5N1) staat dat transmissie van zoogdier naar zoogdier niet uitgesloten kan worden. Ook zijn er al enkele mensen besmet en ziek geworden van deze vogelgriep. DB-Z waarschuwt; ´De regelmatig gemelde infecties bij zoogdieren nopen ook in Nederland tot verhoogde waakzaamheid, zeker ook omdat Nederland een van de hoogste dichtheden van dieren ter wereld heeft.´

De Partij voor de Dieren heeft over de aanpak van vogelgriep in Drenthe de volgende vragen aan het college.

  • Heeft de provincie Drenthe in beeld wat de risico ́s van vogelgriep (HPAI H5N1) zijn voor zowel de Drentse natuur (de ecologische impact), als voor de volksgezondheid? Zo ja, wat zijn de risico´s?
  • In de Adviesbrief van het Deskundigenberaad Zoönosen4 (DB-Z) kunnen we lezen dat de Brabantse veiligheidsregio's, GGD'en, provincie Noord-Brabant, ministeries van VWS en LNV, NVWA en het RIVM een traject gestart zijn om de onderlinge samenwerking bij een uitbraak van een zoönose te optimaliseren. Is de provincie Drenthe al in gesprek met de veiligheidsregio Drenthe en andere relevante organisaties over de samenwerking bij een uitbraak van een zoönose? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom niet?
  • Er is een landelijke werkgroep Vogelgriep met experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen uit het hele land die de regionale aanpak bij het opruimen bevorderen. Hierin zijn ook enkele veiligheidsregio's actief. Is de veiligheidsregio Drenthe ook betrokken bij deze werkgroep? Indien veiligheidsregio Drenthe nog niet betrokken is bij deze werkgroep, lijkt het college dan verstandig dat de veiligheidsregio Drenthe daar ook deel van uitmaakt? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de provincie om de verspreiding van vogelgriep onder de in het wild levende dieren tegen te gaan? Zo ja, hoe vult u die verantwoordelijkheid in? Zo nee, wie is er volgens het college dan verantwoordelijk om de in het wild levende dieren tegen vogelgriep te beschermen?
  • Bij wie zou volgens het college de regie moeten liggen bij de bestrijding van vogelgriep?
  • Is de provincie bereid de organisaties die de provincie bij hun taken in het kader van natuurbescherming helpen, te ondersteunen met subsidie? Zo ja, wilt u hiervoor op korte termijn het initiatief nemen? Zo nee, graag toelichting.
  • Het DB-Z geeft aan dat adequate voorlichting kan voorkomen dat het algemene publiek onbedoeld en onbeschermd wordt blootgesteld aan HPAI, bijvoorbeeld door het oppakken en opruimen van in het wild aangetroffen kadavers. Ziet de provincie een taak voor zichzelf om inwoners deze adequate voorlichting te geven? Zo ja, wilt u hiervoor op korte termijn het initiatief nemen? Zo nee, waarom niet, en wie zou dat dan moeten doen in uw ogen?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren

Renate Zuiker

Indiendatum: 9 mei 2023
Antwoorddatum: 6 jun. 2023

Antwoord 1
Wat tot nu toe zichtbaar is, is dat een flink deel van de kokmeeuwpopulatie invloed ondervind van de vogelgriep in de Onlanden. In andere Drentse gebieden is op het moment van schrijven van deze reactie nog geen verdere uitbraak gezien. Ook nog niet op andere soorten die wij nu zien. Voor de mens is de verwachting klein dat deze het virus zal oppikken. Bij de kans op zoönose stelt de NVWA ook de GGD op de hoogte, in het kader van het gesprek met de veiligheidsregio Drenthe is dit ook het geval.

Zie ook https://nipv.nl/bestuurlijke-n...

Antwoord 2
a. Ja.
b. Momenteel is de provincie in gesprek met de veiligheidsregio over vogelgriep. Zoönose of andere dierziekten in de natuur staan op termijn op de agenda voor vervolggesprekken.

Antwoord 3

a. Nee.
b. Nee.
c. Wij gaan binnenkort als provincies met het ministerie in gesprek.

Antwoord 4
a. De provincie is verantwoordelijk voor natuurdoelen. Voor het voorkomen van verspreiding van dierziekten in de natuur is de minister in beginsel verantwoordelijk. Echter een duidelijke rol en/of beleid is nog niet door de minister opgesteld.
b. Niet van toepassing.
c. In beginsel vinden wij dat de minister verantwoordelijk is voor het beschermen van in het wild levende dieren tegen vogelgriep.

Antwoord 5
Wij vinden dat bestrijding van vogelgriep een taak is van de minister.

Antwoord 6

a. De provincie is met de veiligheidsregio Drenthe en het Rijk in gesprek om de verantwoordelijkheden te bepalen. Tevens zal de genoemde landelijke werkgroep hier ook een advies over moeten geven. Dit is echter nog een gesprek wat tijd nodig heeft. Voorlopig hebben wij het opruimen van de vogels in de Onlanden met een incidentele subsidie ondersteund.
b. In het kader van een eerste calamiteit in de Onlanden heeft de provincie bijgedragen aan de opruimkosten. Tot het moment van duidelijkheid over verantwoordelijkheid kunnen we nog geen toezeggingen doen.

Antwoord 7
a. Deze taak ligt volgens ons bij de minister.
b. Zie a.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Yoghurtfabriek Fage

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot rechtszaak PAS-melders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer