Schrif­te­lijke vragen over de risico's en overlast van jacht in Drenthe


Indiendatum: 29 jul. 2021

Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot risico´s en overlast door jacht

Geachte voorzitter,

Inwoners en recreanten in het buitengebied ondervinden soms hinder van de jacht in de Drentse natuur. Een belangrijke reden voor overlast is het lawaai (geknal) van het gebruik van wapens. Met name na zonsondergang geeft dit een zeer onveilig gevoel.

Daarnaast geeft het rijden met auto's in bossen waar veel voetgangers zijn overlast, en ook het zien of horen van jachtpraktijken is (met name voor kinderen) beschadigend.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het gebruik van wapens in de natuur en behalve voor de veiligheid, lijkt het ons van belang dat Drenthe een aantrekkelijke provincie blijft voor recreanten waarvan er velen niet gediend zijn van de jacht.

1. De ontheffing het gebruik van het geweer in het kader van het Faunabeheerplan Ree geldt in de lente/zomer (1 april t/m 14 september) een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang.

In het vroege voorjaar en vroege najaar betekent dit dat er dat er in de schemer in de bossen nog geschoten mag worden, met alle risico´s van dien.

  1. Waarom staat de provincie toe dat er mag geschoten worden in de schemer?
  2. Waarom wordt het tijdstip zonsopkomst en zonsondergang niet aangehouden voor meer veiligheid?
  3. Ziet u hier gevaar voor onschuldige passanten?

2. Is het bij u bekend dat de ontheffing om op reeën te mogen schieten na zonsondergang wordt misbruikt om ook andere dieren, zoals jonge vossen te schieten?

Zo ja, wat doet de provincie hiertegen?

3. Mag er een wapen worden gebruikt op de openbare weg of in andere voor publiek toegankelijke plaats? Welke regelgeving is hierop van toepassing? Graag toelichting.

4. Voor de gehele provincie Drenthe is er een ontheffing voor het gebruik van geweer voor het doden van reeën in het kader van Faunabeheerplan Ree.

Waarom mag er worden gejaagd in de hele provincie en is de jacht op reeën niet beperkt tot de zogenaamde aanrijdingen-´hotspots´(zoals bijvoorbeeld in de provincie Friesland)?

5. Het wordt steeds drukker in de natuur, waardoor het schieten met geweer voor meer risico’s kan leiden voor recreanten. Is dit voor GS aanleiding om de ontheffing in het kader van het Faunabeheerplan Ree aan te passen? Zo nee, waarom niet?

6. a. Welke acties kunnen inwoners/recreanten ondernemen als ze last ondervinden van de jacht?

b. Hoe vaak komen er bij de provincie klachten binnen over de jacht? Graag toelichting.

7. Wanneer de regels met betrekking tot de jacht worden overtreden, krijgt de provincie daar melding van?

Zo ja, heeft u hier cijfers van? Graag toelichting.

8. Op de site van de provincie[1] ontbreekt het Meldpunt faunaovertredingen[2] bij Loket onder ´Klachten, bezwaar of melding doorgeven´.

  1. Waarom staat dit meldpunt er niet bij?
  2. Wilt u dit aanpassen en dit meldpunt wel bij Loket zetten? Zo nee, waarom niet?

9. Op de homepage van https://www.faunaloketdrenthe.nl/ staat: ´Vermoed u een overtreding´ met daarna een link naar faunaschade in plaats van het meldpunt.

Wilt u deze fout herstellen?

10. Vindt u dat op de website van de FaunaBeheerEenheid Drenthe een link naar het Meldpunt faunaovertredingen zou moeten staan?

Zo nee, waarom niet? Graag toelichting.

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren


[1] https://www.provincie.drenthe.nl/loket/klachten-bezwaar/

[2] https://www.faunaloketdrenthe....

Indiendatum: 29 jul. 2021
Antwoorddatum: 14 sep. 2021

Antwoord 1

Door onder andere de hoge recreatiedruk is het ree steeds meer een nachtdier geworden, die pas laat uittreedt en weer vroeg de dekking in gaat. Om het gewenst afschot te kunnen behalen, in relatie tot het garanderen van de verkeersveiligheid, is het noodzakelijk om het beheer ook in de schemerperiode uit te voeren. ln de periode voor zonsopkomst en na zonsondergang is met moderne richtkijkers goed en veilig te schieten. Wij zien derhalve ook geen gevaar voor passanten.

Antwoord 2
Nee, bij de provinciale toezichthouders verantwoordelijk voor toezicht op
de ontheffing voor het beheer van reewild zijn hier geen signalen over
binnengekomen.

Antwoord 3
Een wapen mag gebruikt worden op de gronden waarop de desbetreffende jager het jachtrecht heeft. Dit kunnen ook openbare wegen zijn of
andere voor publiek toegankelijke plaatsen. De van toepassing zijnde regelgeving zijn de Wet Natuurbescherming en de Wet wapens en munitie.

Antwoord 4
Heel Drenthe is aan te merken als een zogenaamde 'hotspot'; zie hiervoor
'Figuur 14. Geregistreerde aanrijdingen met reeën in de provincie
Drenthe in de periode 2014 - 2017' uit het Faunabeheerplan Ree van FBE Drenthe.

Antwoord 5
Nee, voor het beheer in relatie tot verkeersveiligheid is afschot noodzakelijk. Zie verder antwoord 1.

Antwoord 6
Bij de provincíe en de politie kan overlast rondom jacht worden gemeld.
Misstanden kunnen worden gemeld via de link op de provinciale website: https://www.provincie.drenthe.... Jaarlijks komen er enkele meldingen binnen. Veelal betreft dit vragen, zoals: hoe jacht geregeld is, of er op een bepaalde soort geschoten mag worden en of er in een bepaald gebied gejaagd mag worden. Deze meldingen/vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord. Meldingen die leiden tot herleidbare daadwerkelijke misstanden komen nagenoeg niet voor. Deze meldingen worden onderzocht en zo nodig bestuurlijk en/of strafrechtelijk afgedaan door provinciaal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) of strafrechtelijk door de politie.

Antwoord 7
Ja, de provincie heeft een wettelijke regierol in de afstemming en coórdinatie van het toezicht in het buitengebied, hieronder valt ook jacht en
beheer. Om de samenwerking in goede banen te leiden heeft de provincie vanuit haar regierol een groene regisseur aangesteld. De groene
regisseur zorgt voor een goede samenwerking en afstemming tussen de verschillende handhavingspartners. De provinciaal toezichthouders worden vanuit deze samenwerking en afstemming geïnformeerd door de in Drenthe werkzame 'groene boa's' en vice versa. Aantallen overtredingen worden niet centraal geregistreerd aangezien deze overtredingen binnenkomen bij verschillende organisaties.

Antwoord 8
Het meldpunt faunaovertredingen staat op een andere locatie op onze
website: https://www.provincie.drenthe.... Wij hebben een kopie van deze link tevens op de door u aangegeven locatie geplaatst.

Antwoord 9
Ja, wij hebben dit laten herstellen..

Antwoord 10
De FBE-Drenthe is een onafhankelijke stichting en beheert haar eigen
website.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het wolvenhek

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot Tijdelijke verkeersmaatregelen N34

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer