Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot Tijde­lijke verkeers­maat­re­gelen N34


Indiendatum: 29 jul. 2021

renatBetreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Tijdelijke verkeersmaatregelen N34

Geachte voorzitter,

In de brief van 6 juli 2021 geeft GS aan welke voorstellen zij, naar aanleiding van een gedachtewisseling met PS op 22 april 2021 over het veiliger maken van de N34, heeft overgenomen en welke niet.

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van deze brief een aantal vragen, in het bijzonder over het nieuwe campagne-item ´te lage snelheid´ wat volgens GS inhalen uitlokt.

1. GS heeft uit het aanbod van mogelijke maatregelen een selectie gemaakt. Is deze selectie gebaseerd op adviezen van verkeersdeskundigen? Zo ja, welke deskundigen waren dat en wat waren deze adviezen? Zo nee, waarom niet?

2. GS wil vasthouden aan de maximumsnelheid van 100 km/uur want verlagen zou ´haaks staan op [de] andere suggestie om juist de snelheid te verhogen´ en een aanpassing van de weginrichting doet volgens GS ´ernstig afbreuk aan de functie van de wegverbinding´.

  1. Is onderzocht hoeveel tijdwinst het oplevert voor de gemiddelde N34-weggebruiker, om de maximumsnelheid op 100 km te houden? (In vergelijking met verlagen naar 80 km/uur) Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
  2. Is onderzocht hoeveel CO2 en stikstofemissie het scheelt als de maximum snelheid 80 km/uur zou zijn? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

3. De N34 wordt door een groot deel van de gebruikers als onveilig beschouwd. Er zijn automobilisten die op de N34 bewust géén 100 km/uur rijden, maar bijvoorbeeld 90 km/uur om redenen van bijvoorbeeld veiligheid (beter overzicht) en/of minder brandstofverbruik (minder CO2 uitstoot, minder stikstof uitstoot).

  1. Wil GS graag dat deze mensen (dus de groep die bewust geen 100 km/uur rijden), ook de teller minstens op 100 km/uur hebben? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe verhoudt zich dat met het nieuwe campagne-item ´te lage snelheid´?
  2. Is GS het met ons eens dat bestuurders zelf mogen bepalen of ze bijvoorbeeld 85, 90 of 95 km/uur rijden op de N34? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met het nieuwe campagne-item ´te lage snelheid´?

4. De Partij voor de Dieren voorziet dat het manen van verkeersdeelnemers om harder te rijden dan ze zouden willen, niet zal bijdragen aan de veiligheid op de weg. Onder andere omdat het spanning opwekt bij de bestuurder zelf, en ook extra irritatie bij de automobilisten die graag het hele traject met 100-110 km/uur of harder willen afleggen.

  1. Is GS dat met ons eens? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft GS over deze specifieke maatregel advies gevraagd bij verkeerspsychologen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, wat was het advies?

5. De maximumsnelheid voor diverse voertuigen op de N34 ligt tussen de 80 km/uur en 100 km/uur.

  1. Vindt GS dat personenauto´s die maximaal 100 km/uur mogen rijden, voertuigen die maximaal 80km/uur mogen rijden, moeten inhalen?
  2. Hoe vaak wordt er minder dan 80 km/uur gereden op de N34? Zijn hier cijfers van bekend?

6. Volgens een verslag van de informatiebijeenkomst over dit onderwerp bij RtvDrenthe, heeft een politieke partij de enquête actief gepromoot op social media[1].

Hoe representatief ziet GS de uitslag van de enquête en specifiek de opmerkingen over ´te traag´ rijden op de N34?

7. Heeft GS overwogen om in de campagne juist te pleiten voor een meer ontspannen rijstijl, dus de automobilisten te vragen ook eens het gas terug te nemen als ze niet het hele traject 100-110 km/uur kunnen rijden, en dus dat niet inhalen ook een optie is omdat het qua tijdwinst nauwelijks uitmaakt?

Zo ja, gaat GS hier ook aandacht aan geven?

Zo nee, waarom niet?

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieu...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over de risico's en overlast van jacht in Drenthe

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot ontbreken ontheffingen Wnb bij aanleg MTB route in Drents-Friese Wold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer