Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot ontbreken onthef­fingen Wnb bij aanleg MTB route in Drents-Friese Wold


Indiendatum: 6 dec. 2021

De aanleg van een mountainbikeroute door het Drents-Friese Wold is stilgelegd vanwege het ontbreken van een ontheffing van de soortenbescherming in het kader van de Wet Natuurbescherming .

Naar aanleiding van deze kwestie heeft de Partij voor de Dieren een aantal vragen aan GS.

1. Uit het artikel van rtv Drenthe blijkt dat er geen ontheffing voor de soortenbescherming is aangevraagd door de initiatiefnemer, terwijl dat wel nodig was voor de werkzaamheden. Klopt dat? Graag toelichting.

2. Indien er wél een ontheffing Wnb soortenbescherming is aangevraagd door de initiatiefnemer, kunt u ons de betreffende documenten dan toesturen?

3. Is er een ontheffing Wnb gebiedsbescherming aangevraagd door de initiatiefnemer? Zo ja, kunt u ons de betreffende documenten dan toesturen?

4. De Natuurbeschermingswacht Meppel heeft veel kritiek op de zogenaamde quickscan die de initiatiefnemer heeft gedaan ter onderbouwing van de omgevingsvergunning .
4a. Is deze quickscan ook gebruikt in de communicatie tussen de provincie en de initiatiefnemer bij de beoordeling van het al dan niet noodzakelijk zijn van een ontheffing van Wnb soortenbescherming en gebiedsbescherming?
4b. Zo ja, wat is de mening van de provincie over kwaliteit van deze quickscan gezien de kritiek van de Natuurbeschermingswacht? Graag toelichting.

5. Er zijn bomen gekapt voor de aanleg van de MTB route volgens de
Natuurbeschermingswacht.
5a. Is er een melding bij de provincie gedaan over het kappen van bomen in de houtopstand ten behoeve van de aanleg van de MTB-route?
5b. Zo ja, kunt u ons die melding toesturen? Zo nee, gaat u handhaven op het ontbreken van een kapmelding?

6. De Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer is hierbij niet van toepassing omdat dit geen bomenkap betreft voor regulier bosbeheer, maar een kap voor de aanleg van een pad.
6a. Is GS het met ons eens dat deze kap buiten de reikwijdte valt van de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer? Graag toelichting.

7a. Gaat de provincie handhaven als blijkt dat de juiste vergunningen Wnb ontbreken?
7b. Zo ja, wat gaat u in dat geval precies doen?

8. Vindt u de aanleg van een MTB route door het Drents-Friese Wold, waarin recent nog aan miljoenen euro´s zijn geïnvesteerd ter bescherming van kwetsbare (dier)soorten, een wenselijke ontwikkeling? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.
Renate Zuiker

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot Tijdelijke verkeersmaatregelen N34

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot bevoegd gezag houtopstanden op recreatieterreinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer