Schrif­te­lijke vragen 'Feite­lijk­heden over Wnb en stikstof in Drenthe'


Indiendatum: 21 jun. 2023


Op 21 juni heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de feitelijkheden over Wnb en stiktof in Drenthe.

"Om tot zorgvuldig beleid en besluitvorming te komen, is een zorgvuldige feitenordening noodzakelijk. De Partij voor de Dieren Drenthe zou graag de feitelijkheden omtrent de stikstofproblematiek in Drenthe helder hebben. Vandaar dat wij onderstaande vragen hebben aan het college. Wij vragen u deze zorgvuldig en volledig te beantwoorden, zodat Provinciale Staten hun controlerende taken kunnen uitvoeren. De vragen hebben enkel betrekking op gebiedsbescherming, en niet ook op soortenbescherming. Met deze vragen wordt uitsluitend gevraagd naar feitelijkheden met betrekking tot de Wet natuurbescherming en stikstof.

  • Pre-PAS projectbesluiten: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het pre-PAS-beleid, dat gold van 2005 tot 1 juli 2015?
  • PAS-projectbesluit: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het PAS-beleid?
  • Post-PAS projectbesluiten: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het post-PAS beleid?
  • Vernietigde PAS-vergunningen en vervolg: Door de bestuursrechter zijn gelijktijdig met en na de PAS-uitspraak enige honderden vergunning besluiten vernietigd, waarvan een deel binnen onze provincie. Het gevolg van die vernietigingen is dat op die vergunningaanvragen nieuwe besluiten moesten worden genomen, voor zover die aanvragen niet zijn ingetrokken. Wat is het aantal vernietigde vergunning besluiten waarin uw college het bevoegd gezag is en zijn verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)?
  • PAS-meldingen: Wat is het aantal ingediende PAS-meldingen die sinds de Wnb-wetswijziging van 2017 onder uw bevoegdheid vallen?
  • Valse PAS-melders: Wat is het totaal aantal PAS-melders waarvoor uw college het bevoegd gezag is, waarbij de projectwijziging is gerealiseerd voordat een PAS-melding is ingediend en thans aanspraak wordt gemaakt op legalisatie middels een daartoe strekkend verzoek? Toelichting: Valse PAS-melders zijn de bedrijven die eerder dan 1 juli 2015 (moment in werking treden PAS) het bedrijf hebben gewijzigd, en nadien een PAS-melding hebben ingediend. Deze bedrijven kunnen niet stellen te goeder trouw te hebben gehandeld, en maken daarom ten onrechte aanspraak op de PAS-legalisatie-coulanceregeling.
  • Openstaande Wnb-aanvragen: Wat is het aantal totaal aantal openstaande Wnb-projectaanvragen die bij u in behandeling zijn, exclusief de PAS-legalisatieprocedures?
  • Depositietoename tussen de 0,00 en 0,05 mol: Wat is het aantal projecten dat sinds 2015 is uitgebreid met depositietoename tussen de 0,00 en 0,05 mol? Welke acties onderneemt u om deze uitbreidingen zonder de noodzakelijke vergunning in overeenstemming te brengen met de wet?
  • Latente ruimte: Kunt u ons een nauwkeurige omschrijving geven van wat u verstaat onder latente ruimte? Kunt u alle bij u bekende rapporten noemen die inzicht verschaffen in de bestaande latente ruimte binnen onze provincie? Kunt u benoemen wat volgens u de gevolgen zijn van de Afdelingsuitspraak ECLI:NL:RVS:2022:2874 voor het vaststellen van latente ruimte, aangezien niet in alle gevallen de volledig toegelaten mestruimte conform de Meststoffenwet wordt uitgereden?
  • Verzwaarde reductie opgave door 25-kilometer-afkap: Kunt u de bij u bekende inzichten overleggen van de toegenomen tikstofdepositie-reductieopdracht die het gevolg is van de 25-kilometerafkap?Toelichting: sinds de toepassing van de 25 kilometerafkap in het Aerius rekenmodel zijn projectaanvragen enkel gehouden de depositietoename binnen een cirkel van 25 kilometer rondom het project te benoemen en - voor zover het een depositietoename betreft - te mitigeren of passend te beoordelen. Het betreft een wetenschappelijk feit dat het merendeel van projectdeposities optreden op afstanden van meer dan 25 kilometer rondom de emissiebron. Het gevolg van de 25-kilometer-afkap is dat niet langer de initiatiefnemer vaneen project verantwoordelijk is voor de mogelijke depositietoenames buiten de 25 kilometer cirkel maar het openbaar bestuur. Concreet betekent dit een verzwaring van de depositiereductie-opgave omdat nu de depositietoenames dienen te worden gemitigeerd middels de reductieopgave.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren

Renate Zuiker"

Indiendatum: 21 jun. 2023
Antwoorddatum: 11 jul. 2023

Antwoord 1
Wij hebben 850 positief verleende vergunningenbesluiten en 63 positief verleende VVGB’s afgegeven op grond van beleid van voor de PAS. In dit overzicht hebben wij ook de besluiten meegenomen die wij hebben genomen na 1 juli 2015 op grond van pre-PAS-beleid (op grond van het overgangsrecht).

Op een locatieadres zijn soms meerdere besluiten/VVGB’s afgegeven waardoor dit aantal niets zegt over de totale hoeveelheid bedrijven. n. Het aantal afgewezen aanvragen/VVGB’s hebben wij niet inzichtelijk.

Antwoord 2
Wij hebben 366 positief verleende vergunningenbesluiten en 34 positief verleende VVGB’s afgegeven op grond van het PAS. Op één locatieadres zijn soms meerdere besluiten/VVGB’s afgegeven waardoor dit aantal niets zegt over de totale hoeveelheid bedrijven. Het aantal afgewezen aanvragen/VVGB’s hebben wij niet inzichtelijk.

Antwoord 3

Wij hebben tot op heden 13 positief verleende vergunningenbesluiten en 9 positief verleende VVGB’s afgegeven op grond van het post-PAS beleid. Wij hebben daarnaast tot op heden 28 positieve weigeringen verleend en
19 brieven “VVGB niet nodig” verstuurd. Ten slotte hebben wij tot op heden één negatieve weigering afgegeven op grond van het post-PAS beleid.

Antwoord 4

In totaal zijn er 23 door GS van Drenthe afgegeven PAS-vergunningen vernietigd door de bestuursrechter. Na de vernietiging van de vergunning wordt de oorspronkelijke aanvraag weer van kracht en moet GS daarop
opnieuw beslissen. In vijf zaken is de aanvraag ingetrokken. In negen zaken is de aanvraag nog bij ons in behandeling. In drie zaken is door ons een positieve weigering afgegeven. In vier zaken hebben wij de aanvraag
doorgezonden naar een andere provincie vanwege de verandering van de bevoegd gezag. In één geval hebben wij de aanvraag buiten behandeling gesteld. In één geval hebben wij de aanvraag negatief geweigerd.


Antwoord 5

De op 1 januari 2017 inwerking getreden Wet natuurbescherming heeft geen wijziging gebracht in de bevoegdheid ten aanzien van PAS-melders. Omdat bijna alle PAS-meldingen van voor 2017 zijn ingediend gaan wij
ervan uit dat met deze vraag vanaf 1 juli 2015 wordt bedoeld. Dat is het moment waarop het PAS in werking trad en meldingen gedaan konden worden. In totaal zijn 171 PAS-meldingen in Drenthe ingediend. Dit totaal bevat
enkele dubbele of incomplete meldingen, waardoor het werkelijk aantal meldingen iets lager uitvalt.

Niet alle PAS-meldingen zijn ook aangemeld voor het legalisatieprogramma. Uiteindelijk zijn er 122 unieke legalisatieverzoeken over die in behandeling genomen worden in het legalisatietraject.

Op dit moment loopt de verificatie procedure nog. Ongeveer de helft van de legalisatieverzoeken is geverifieerd. Het legalisatieprogramma heeft nog niet tot nieuwe vergunningen geleid.


Antwoord 6

Dit hebben wij niet in beeld. Hiervoor zal eerst het verificatietraject afgerond moeten zijn.

Antwoord 7

Wij hebben in totaal 167 aanvragen in behandeling. Dit betreft 120 aanvragen voor een natuurvergunning en 47 verzoeken om een VVGB.

Uitgesplitst naar type aanvragen betreft het 148 voor agrarische aanvragen, 16 voor industriële projecten, één voor bouwen en twee voor overige aanvragen.

Antwoord 8

Deze groep bedrijven hebben wij niet in beeld. In het legalisatieprogramma PAS-melders is aangekondigd dat voor deze groep bedrijven er nog een aanvullend legalisatieprogramma komt. Bij de minister hebben
wij aangedrongen op een opvolging van deze toezegging.

Antwoord 9

a) De minister van N&S heeft in de voorgangsbrief van 25 november 2022 over de integrale aanpak van het landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos1 aangegeven wat zij verstaat onder latente ruimte. Wij verwijzen daar kortheidshalve naar. De minister van N&S heeft in de voortgangsbrief over de integrale aanpak van het landelijk gebied2 de voortgang van de aanpak van latente ruimte weergegeven. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet.
b) Als bijlage bij de hiervoor genoemde kamerbrief van 25 november 2022 is een rapport toegevoegd dat inzage geeft in de gedane onderzoeken naar latente ruimte. Deze beschouwing is hier te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/d...
c) Wij zien in deze uitspraak geen gevolgen voor vaststellen van latente
ruimte.

Antwoord 10
Er is op dit moment geen sprake van een verzwaring of toename van de reductieopgave.
De reductieopgave per provincie is gebaseerd op de emissies in 2018 en vastgelegd door het Rijk.
De aanname dat de 25 km afkap kan leiden tot een vergroting van de opgave klopt.

Tegelijk zijn er vele factoren zoals nationale regelingen en beleid ten aanzien van stikstof, het klimaatbeleid dat wordt uitgevoerd, het komen te vervallen van derogatie en nog vele andere (beleids)ontwikkelingen die (diverse ook ten gunste van de opgave) van invloed zijn op de ontwikkeling van emissies (NH3 en NOX) in Nederland en de ons omringende landen.

Het een op een koppelen van de 25 km afkap en daarmee uitgaan van louter daardoor vergroten van de opgave zien wij niet als zodanig als extra opgave op de provincies af komen. Het Rijk heeft wel aangekondigd voor de gehele NPLG opgave enkele evaluatie momenten in te bouwen. Het ligt voor de hand dat provinciale inzet, inzet van het Rijk en autonome en andere (beleids)ontwikkelingen hierin betrokken worden en dan (indien noodzakelijk) kunnen leiden tot aanpassingen van Rijksbeleid en de aanpak van de opgave.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen met betrekking tot werkzaamheden in Dwingelderveld

Lees verder

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot Strategie GAE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer