Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot werk­zaam­heden in Dwin­gel­derveld


Indiendatum: jun. 2023

Indiendatum: 14 juni 2023

Geachte voorzitter,

Op dit moment vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats in Natura2000 gebied Dwingelderveld, ten noordoosten van Camping De Noordster.

Eind mei 2023 heeft de voorzieningenrechter een verzoek tot voorlopige voorziening afgewezen dat was gedaan door de Natuurbeschermingswacht Meppel (onderbouwing hier als bijlage bijgevoegd).

De rechter wees het verzoek af om procedurele redenen.

Daarmee zijn de zorgen over de aantasting van het gebied echter niet verdwenen. De foto´s van de werkzaamheden (zie bijlage) laten weinig aan de verbeelding over; de hele bovenlaag is afgegraven, er liggen bergen zand en er worden greppels en geulen gegraven.

De Partij voor de Dieren heeft over deze kwestie daarom de volgende vragen aan het college.

1. Klopt het dat de werkzaamheden (waarover het bijgevoegde verzoek voorlopige voorziening gaat) plaatsvinden binnen de grenzen van Natura2000 gebied Dwingelderveld?

2. Klopt het dat dit gebied niet behoort tot het geëxclaveerd gebied van Camping De Noordster?

3. Klopt het dat dit gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied?

4. Komt er in dit gebied beschermd habitattype voor? Zo ja, wat is dat habitattype?

5. a. Is er een Wet Natuurbeschermingsvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden?

b. Is er een Wnb vergunning afgegeven voor de werkzaamheden?

c. Zo ja, kunt u ons die toesturen?

d. Zo nee, heeft u acties ondernomen om te gaan handhaven? Graag toelichting.

6. Heeft de provincie onderzocht of er door de werkzaamheden aantasting van de natuurwaarden in het gebied zijn? Graag toelichting.

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Vriendelijke groet, Renate Zuiker

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Rondvraag over voorlichtingsbijeenkomst Wolf

Lees verder

Schriftelijke vragen 'Feitelijkheden over Wnb en stikstof in Drenthe'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer