Schrif­te­lijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot de opdracht voor het doden van exoten


Indiendatum: 15 jan. 2024

Geachte voorzitter,

Op 20 december 2023 heeft het college een opdracht verleend aan jagers om zogenaamde exoten

(wasbeer, muskusrat, wasbeerhond, muntjak, rosse stekelstaart, heilige ibis, nijlgans en

verwilderde/hybride boerengans) te doden.

De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover de volgende vragen aan het college.

1. De provincie Drenthe heeft vastgelegd dat exoten pas gedood mogen worden indien deze niet

opgevangen kunnen worden. In de opdracht stelt GS echter dat ´het opvangen van exoten wordt niet

meer als uitvoerbaar geacht in verband met de geringe capaciteit van de opvanglocaties en de hoge

levensverwachting van exoten in gevangenschap´

a. Waar baseert GS deze uitspraak op? Geldt dat voor alle diersoorten uit de opdracht? Graag

onderbouwing per diersoort.

b. Is de situatie van de opvangcentra veranderd sinds het vaststellen van het Uitvoeringsplan Flora en

Fauna? Zo ja, graag onderbouwing.

c. Zo nee, waarom wijkt GS dan toch af van het eigen beleid?

2. Welke alternatievenafweging heeft GS doorlopen om te komen tot het besluit?

3. Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk ten aanzien van de vestiging en uitbreiding van
exoten, waarbij geen afschot hoeft plaats te vinden? Graag toelichting.

4. Er wordt geschoten in het broedseizoen en voortplantingsseizoen van (beschermde) diersoorten
anders dan exoten.
a. Hoe worden overtredingen met betrekking tot natuurwetgeving voorkomen?
b. Welke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om effecten op andere soorten te voorkomen?
c. Hoe wordt dit geregistreerd?
d. Hoe vaak wordt deze aanpak geëvalueerd?

5. Hoe stelt een jager vast dat de gans die hij afschiet daadwerkelijk een verwilderde of hybride
boerengans is? Hoe groot acht GS het risico dat de jager zich vergist? Graag toelichting.

6. Is GS het met de Partij voor de Dieren eens dat het veel beter zou zijn om te kijken naar
preventieve maatregelen om vestiging en uitbreiding van exoten in onze provincie te voorkómen
(zoals het verbinden van de natuur, het herstellen van het natuurlijk evenwicht en daarmee dus ook
het creëren van natuurlijke vijanden van deze exoten) in plaats van deze dieren te bestrijden? Graag
toelichting.

7. Is GS het met ons eens dat met de komst van de wolf er een herijking van de jacht cq beheer dient
plaats te vinden? Zo nee, waarom niet? Graag toelichting.

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Renate Zuiker


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen

Lees verder

LijstPormes en Partij voor de Dieren: 'Adviezen Ecologische Autoriteit'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer