Lijst­Pormes en Partij voor de Dieren: 'Adviezen Ecolo­gische Auto­riteit'


Indiendatum: 25 jan. 2024


Op 25 januari zijn vragen van de fracties van LijstPormes en Partij voor de Dieren binnengekomen over 'adviezen Ecologische Autoriteit'.

"Veel beschermde natuurgebieden staan onder druk door onder andere droogte, te veel stikstof, verslechtering van de bodemkwaliteit en verstoring. Om verdere schade te voorkomen, de natuur te herstellen en te voldoen aan nationale en Europese regels voor natuurbehoud, zijn verschillende maatregelen nodig in en rond natuurgebieden. De Ecologische Autoriteit beoordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur. Het gaat hierbij om besluiten over bijvoorbeeld natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma's. In een latere fase adviseert de Ecologische Autoriteit ook over wetenschappelijke inzichten voor besluiten over brede ecologische vraagstukken. Hierbij kijkt zij ook naar klimaat en abiotische randvoorwaarden, zoals bodem, water en atmosferische depositie. De Ecologische Autoriteit toetst en brengt advies uit. In december 2023 heeft de Ecologische Autoriteit twee adviezen (natuurdoelanalyses en maatregelpakketten) voor het Drentsche Aa-gebied en een advies (maatregelpakketten) voor de Natura 2000-gebieden Bargerveen en Drentsche Aa aan u toegezonden.

Naar aanleiding hiervan hebben LijstPormes en de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het College van GS

  • Wanneer heeft u deze adviezen van de Ecologische Autoriteit ontvangen? Kunt u de aanbiedingsbrieven voor elk advies zo spoedig mogelijk met ons delen?
  • Wat gaat u met de adviezen doen en op wat voor termijn gaat u PS daarover informeren?
  • Welke maatregelen die door de Ecologische Autoriteit zijn geadviseerd, worden door GS integraal overgenomen en welke niet of slechts gedeeltelijk? Kunt u dit per maatregel met ons delen?
  • Om welke moverende redenen heeft u besloten om deze informatie niet direct aan PS door te geleiden?
  • Heeft u kennisgenomen van het volgende citaat uit ons Statenportaal: "De gedeputeerden vormen samen met de commissaris van de Koning het college van GS. De commissaris is de voorzitter van het college. De gedeputeerden worden door het parlement benoemd. Het college is verantwoordelijk voor de realisering van door de Staten genomen besluiten. GS leggen verantwoording af aan PS over het gevoerde bestuur en hebben in dat kader een actieve informatieplicht aan PS." ? Kunt u ons uitgebreid informeren over uw zienswijze met betrekking tot de verplichting van GS om PS actief te informeren?
  • Deelt u onze opvatting dat persberichten van de Ecologische Autoriteit gelijktijdig moeten worden opgenomen in de persberichten van de provincie (post@drenthe.nl) en dat de adviezen inclusief de reactie van GS met PS gedeeld moeten worden?

LijstPormes, Sam Pormes
Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"

Indiendatum: 25 jan. 2024
Antwoorddatum: 13 feb. 2024

Antwoord 1:

Dit verschilt, op dit moment zijn er drie adviezen (gepubliceerd en openbaar te vinden op de website van de Ecologische Autoriteit (EA)

(Drentse Aa en Bargerveen in december 2023 en Fochtelooerveen op

22 januari 2024). Op dit moment werkt de EA aan hun advies over de

Elperstroom. De overige zeven gebieden zijn nog niet door de EA in behandeling genomen. Zie voor resultaten op kaart: https://www.ecologischeautorit...


Antwoord 2:

Wij hebben u met de Statenbrief van 9 mei 2023 geïnformeerd dat
wanneer wij adviezen binnenkrijgen, wij deze benutten “ten behoeve
van de uitwerking van de maatregelen in het gebiedsprogramma en de
uitwerking van de tweede fase van het Uitvoeringsprogramma Natuur. In
het gebiedsprogramma wordt de stikstofopgave verder beschreven.

Antwoord 3:
De EA adviseert geen individuele maatregelen, maar geeft richting én doet aanbeveling om de Natuurdoelanalyses (NDA) te verbeteren. Aanvullend geeft zij aan welke vervolgacties zij momenteel als no regret maatregelen ziet.
Daarbij opmerkend: de NDA’s worden door de provincie opgesteld en krijgen daarop een zwaarwegend advies van de EA. Het is aan de opstellers van de NDA’s om de verschillende onderdelen van het advies op te
volgen of om daar beargumenteerd van af te wijken.

De NDA’s vormen een belangrijke bouwsteen voor de gebiedsprogramma’s, deze worden uiteindelijk integraal beoordeeld door het Rijk. Daarbij zal het Rijk ook kijken naar het advies van de EA en de wijze
waarop dit verwerkt is.

De EA onderschrijft veelal de genoemde drukfactoren zoals gesteld in de NDA’s van de provincie Drenthe. Daarbij adviseren zij om verdere stikstofreductie, zo mogelijk aanvullende hydrologische maatregelen en behoud
en eventueel uitbreiding van aanvullend beheer te realiseren.

Antwoord 4:
De adviezen van de EA zijn openbaar beschikbaar. Als we alle adviezen binnen hebben zullen we een samenvatting opstellen en u als Staten informeren.

Antwoord 5:
De adviezen van de Ecologische Autoriteit zijn openbaar beschikbaar. Als we alle adviezen binnen hebben zullen we een samenvatting opstellen en u als Staten informeren.

Antwoord 6:
De provincie is niet de afzender van de adviezen van de Ecologische Autoriteit, dan wel de persberichten daarover. Het advies van de EA is onafhankelijk. Daarnaast wijkt het advies van de EA niet af van de beschreven knelpunten in de NDA’s. Daarmee zien wij geen directe noodzaak om per advies vanuit ons college een reactie te geven.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde met betrekking tot de opdracht voor het doden van exoten

Lees verder

Partij voor de Dieren: "Wasberen"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer