Partij voor de Dieren: "Wasberen"


Indiendatum: 16 jan. 2024


"Per 1 januari 2024 heeft het college jagers de opdracht gegeven om wasberen en wasbeerhonden te doden, waarbij in alle WBE´s in Drenthe het hele jaar in de nacht mag worden gejaagd. Hiermee wijkt het college af van het tot dan gevoerde gedoogbeleid en het is in strijd met het vastgestelde beleid van de provincie, dat de gevangen dieren naar een opvang worden gebracht. Wij maken ons ook zorgen over de negatieve effecten op de natuur doordat het nu jaarrond in de nacht in alle WBE´s mogelijk is te jagen.
De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover de volgende vragen aan het college.

  • Is de populatie wasberen en wasbeerhonden in Drenthe aan het toenemen? Zo ja, kan GS ons de waarnemingen en locaties van de afgelopen vijf jaar verstrekken?
  • Zijn er de afgelopen 10 jaar in Drenthe onderzoeken geweest naar impact op de biodiversiteit ende risico ́s op verspreiding van ziektes door wasbeerhonden? Zo ja, kunt u ons deze onderzoeken sturen?
  • Blijkt uit deze onderzoeken dat de impact en risico´s toenemen? Zo nee, wat waren dan de (zwaarwegende) argumenten voor GS om af te stappen van het gedoogbeleid? Graag toelichting.
  • Is bij GS bekend bij welke opvangcentra wasberen en wasbeerhonden terecht kunnen? Zo ja, welke opvangcentra zijn dat? Heeft de provincie contact gezocht met deze opvangcentra?
  • Kan GS nadere informatie verstrekken over hoe vaak er meldingen zijn geweest van schade door wasberen? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe heeft GS vastgesteld dat het jagen in de nacht op wasberen en wasbeerhonden (met kunstlicht) geen negatieve effecten heeft voor andere (beschermde) diersoorten? Graag toelichting.
  • In veel landen in Midden- en Noord-Europa is ervaring met het beheer van de wasbeerhond. Hoewel er jaarlijks hoge aantallen wasbeerhonden geschoten worden, is het nergens gelukt om de aantallen wasbeerhonden naar beneden te krijgen door afschot alleen (Stier 2006, Kauhala 2004).
  • Is GS het met de Partij voor de Dieren eens dat het uitroeien van wasbeerhonden - los van de wenselijkheid en ethische kant ervan - eigenlijk onmogelijk is? Zo nee, op welke wetenschappelijke onderzoeken baseert GS het idee dat het wél effectief en doelmatig is om wasbeerhonden te doden met als doel de populatie te laten dalen?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren.
Renate Zuiker"

Indiendatum: 16 jan. 2024
Antwoorddatum: 13 feb. 2024

Antwoord 1:
Het aantal geregistreerde waarnemingen van wasberen en wasbeerhonden varieert sterk tussen jaren. De wasbeer wordt incidenteel waargenomen en er zijn geen aanwijzingen dat de aantallen toenemen en/of dat deze soort zich in Drenthe voortplant. De wasbeerhond wordt vaker en in meer gemeenten waargenomen. Terreinbeheerders geven aan dat het aantal territoria waarin jongen worden geboren langzaam toeneemt.

Dit signaal komt ook uit Overijssel en Friesland. In de tabellen vindt u de aantallen waarnemingen per gemeente uit de afgelopen vijf jaar.

Voor meer gedetailleerde verspreidingsgegevens en trends verwijzen wij
u graag naar www.verspreidingsatlas.nl/8496176.

Antwoord 2:
De risico’s van wasberen en wasbeerhonden in Nederland zijn in 2019 beoordeeld door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van deNVWA. Hoewel de wasbeerhond drager van de (voor mensen potentieel
dodelijke) vossenlintworm kan zijn draagt de soort, door de geringe aantallen in vergelijking met vossen, nauwelijks bij aan het risico voor de volksgezondheid. Het risico voor de biodiversiteit bestaat vooral uit
predatie van amfibieën en bodembroedende weide- en moerasvogels, waardoor beschermde, kwetsbare soorten extra bedreigd worden in hun voortbestaan. Verdere informatie kunt u vinden in de door de NVWA opgestelde en als bijlage 1 toegevoegde risicobeoordeling; https://www.nvwa.nl/onderwerpe....


Antwoord 3:
De aan de FBE verstrekte opdracht tot het beheren van wasbeer en wasbeerhond vloeit voort uit de EU-exotenrichtlijn en het in 2022 door ons college vastgestelde Uitvoeringsplan Flora en Fauna. De geleidelijke
ontwikkeling van enkele losse territoria tot een aaneengesloten populatie van wasbeerhonden in Noord-Nederland heeft de urgentie vergroot om effectief te gaan beheren en zo Drentse natuurwaarden beter te beschermen.

Antwoord 4:
Er is contact geweest met Stichting AAP en Almere Jungle over de opvang, maar zij hebben geen ruimte voor extra dieren. Uit interprovinciale contacten is eerder al gebleken dat het aantal opvangplekken in Nederland uitgeput is, zodat opvang niet langer overwogen kan worden.

Antwoord 5:
De provincie heeft geen inzicht in eventuele schade door wasberen, omdat er geen voorziening is voor het melden en registreren van dergelijke schade.

Antwoord 6:

Negatieve effecten voor andere soorten worden zoveel mogelijk beperkt door duidelijke voorwaarden die zijn opgenomen in de opdracht aan de FBE. Bij beheer in natuurgebieden is een voortoets en nauw overleg met
de desbetreffende terreinbeheerder voorgeschreven, zodat ongewenste verstoring en schade wordt voorkomen. Het gebruik van nachtzichtapparatuur is hierbij toegestaan als alternatief voor verstorend kunstlicht.

Antwoord 7:
Het succes van beheer hangt van veel factoren af. De situatie in Nederland verschilt zodanig van die in andere Europese landen dat het elimineren van alle wasbeerhonden in Nederland als haalbaar wordt ingeschat. Een periode van intensieve bestrijding zal de aantallen zodanig reduceren dat onderlinge uitwisseling en voortplanting beperkt wordt. Het voorkomen van nieuwe aanwas vanuit Duitsland vraagt een blijvende inzet van wildbeheereenheden langs de grens. Door hun inspanningen kan het jaarlijkse aantal gedode dieren aanmerkelijk lager blijven dan in een situatie met een gevestigde populatie en beperkt beheer, zoals in uw
voorbeeld uit Midden- en Noord-Europa

Interessant voor jou

LijstPormes en Partij voor de Dieren: 'Adviezen Ecologische Autoriteit'

Lees verder

Partij voor de Dieren: "subsidievoorwaarden CuRe Technology BV"

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer