Schrif­te­lijke vragen met betrekking tot bomenkap en soor­ten­be­scherming


Indiendatum: 6 jan. 2022

Geachte voorzitter,

Bij bomenkap kan het gebeuren dat nesten worden beschadigd, beschermde soorten worden verstoord, hun rustplaatsen worden beschadigd, of dat beschermde planten worden vernietigd.

Op dat moment wordt de Wet natuurbescherming (Wnb onderdeel soortenbescherming Artikel 3.1 en Artikel 3.5) overtreden. Om dit te voorkomen zou de bomenkapper vooraf een inventarisatie (ecologische scan) kunnen doen om te onderzoeken of er nesten aanwezig zijn en/of beschermde dieren of planten. De Partij voor de Dieren heeft gegronde reden om aan te nemen dat er niet altijd voldoende kennis van ecologie en/of regelgeving aanwezig is bij bomenkappers, om de kap zorgvuldig (dus zonder kans op overtreding van de Wnb soortenbescherming) uit te voeren. Soms wordt de ecologische scan niet of pas achteraf uitgevoerd. Soms wordt de ecologische scan gemakshalve gedaan door de uitvoerder zelf die onvoldoende ecologische kennis bezit.

Bij regulier bosbeheer kunnen bomenkappers werken volgens de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer, maar ook dat gaat niet altijd goed. De Gedragscode geldt bijvoorbeeld niet voor vellingen die gericht zijn op omvorming naar een ander grondgebruik dan bos en dan is wel een ontheffing van de provincie nodig. Aangezien de provincie verantwoordelijk is voor de toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming onderdeel soortenbescherming, heeft de Partij voor de Dieren hierover de volgende vragen aan het college.

1. Bent u het met ons eens dat er bij sommige bomenkappers niet voldoende ecologische en/of juridische kennis aanwezig is om de bomenkap zorgvuldig uit te voeren?
Zo ja, ziet u een rol voor de provincie als bevoegd gezag Wnb soortenbescherming om deze kennis te vergroten? Graag toelichting.
2. Houdt de provincie toezicht op naleving van de Wnb soortenbescherming bij bomenkap die bij de provincie gemeld wordt? Zo ja hoe? Graag toelichting.
3. Als er steekproefsgewijs toezicht wordt gehouden, hoe wordt dan bepaald welke melding wel en welke niet gecontroleerd wordt?
4. De provincie kan bij wijze van controle vragen om de ecologische scan van het gebied waar bomen worden gekapt. Doet de provincie dit wel eens? Zo ja, wanneer vraagt de provincie om deze scan, en wanneer niet?
Hoe vaak gebeurt dit gemiddeld per jaar?
5. Stelt de provincie eisen aan de kwaliteit van de ecologische scan?
Zo ja, wat zijn die eisen dan? Wat doet de provincie als de ecologische scan niet aan de eisen voldoet?
Zo nee, hoe is de kwaliteit van de ecologische scan dan gewaarborgd?
6. Volgens de Gedragscode Soortenbescherming Bosbeheer moet er gewerkt worden volgens een aantal gedragsregels. Zo moet bijvoorbeeld voorafgaand aan de werkzaamheden een inventarisatie worden gedaan door een ecologisch deskundige die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis heeft. Houdt de provincie toezicht op het naleven van de voorschriften in de Gedragscode Soortenbescherming, zoals de kwalificatie van de ecologisch deskundige? Zo ja, hoe, waarop, en hoe vaak wordt gecontroleerd? Zo nee, wie houdt daar toezicht op?
7. Bij sommige bomenkap, bijvoorbeeld voor omvorming naar ander grondgebruik, kan er niet onder de Gedragscode Soortenbescherming worden gewerkt. Houdt de provincie hier toezicht op? Graag toelichting. Zo nee, wie houdt daar toezicht op?
8. Wijst u bij kapmeldingen de melders standaard op de Wnb soortenbescherming? Zo nee, wilt u dat in het vervolg gaan doen? Graag toelichting.
9. Wijst u bij meldingen voor kap tijdens het broedseizoen, de melder standaard op het verbod op het vernielen van nesten?
Zo nee, wilt u dat in het vervolg gaan doen? Graag toelichting.
10. Vraagt de provincie standaard de ecologische scan op bij kap in het broedseizoen? Zo nee, wilt u dat in het vervolg gaan doen? Graag toelichting.

Alvast hartelijk dank voor uw antwoorden.
Renate Zuiker

Interessant voor jou

Afsteken van vuurwerk bij natuurgebieden

Lees verder

Schriftelijke vragen met betrekking tot communicatie rondom kapmeldingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer