Onderzoek cumu­la­tieve effecten van bestrij­dings­mid­delen


Mede ingediend

15 december 2021

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie onderzoek naar cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 15 december 2021,

Constaterende dat:

• Sommige inwoners en natuurorganisaties zich zorgen maken over de mogelijke cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen op mens, dier en milieu

• op 29 juni 2020 de Gezondheidsraad de conclusie gerechtvaardigd vindt dat bestrijdingsmiddelen kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, zoals de ziekte van Parkinson, ontwikkelingsproblemen en verstoringen in de hormoonhuishouding.

• op 18 november 2021 geeft het RIVM aan dat epidemiologische studies een plausibel verband aantonen tussen de blootstelling aan chemische stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.

• per bestrijdingsmiddel wordt de kritische grens niet overschreden.

Overwegende dat:

• het nog niet duidelijk is of er risico is voor de Nederlandse, waaronder de Drentse bevolking, landbouw en natuur. En zo ja, hoe groot dat risico dan precies is.

• het niet bekend is wat de “stapeling” van verschillende stoffen mogelijk teweegbrengt.

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten op;

• Om, zowel bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de urgentie van onderzoek naar de cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen aan te geven en te bepleiten deze problematiek hoog op de agenda te plaatsten.

En gaan over tot de orde van de dag.

GroenLinks Elke Slagt-Tichelman

D66 Anry Kleine Deters

PvdD Renate Zuiker

Sterk Lokaal Alfred Schoenmaker

SP Greetje Dikkers


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Plantaardige revolutie

Lees verder

Motie Biologische Sierteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer