Motie Biolo­gische Sierteelt


Partij voor de Dieren - SP - D66 - Groen­Links

9 maart 2022

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 maart 2022, ter behandeling van agendapunt Afdoening toezegging gewasbeschermingsmiddelen,

Constaterende dat:

- in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat innovatie en groene alternatieven voor gewasbescherming worden gestimuleerd;

- er voor Drenthe grote kansen liggen om voorop te lopen met biologische sierteelt.

Overwegende dat:

- de Europese Commissie in de Boer-tot-Bord-strategie en Biodiversiteitsstrategie de ambitie heeft uitgesproken dat in 2030 ten minste 25% (gemiddeld voor alle lidstaten) van de landbouwgrond in de Europese Unie moet worden gebruikt voor biologische landbouw;

- het ministerie van LNV momenteel bezig is met het opstellen van een ´Nationale strategie voor biologische productie en consumptie´, waarbij biologische sierteelt als een van de te verkennen sectoren wordt meegenomen;

- de afzetmarkt van biologische sierteelt verder ontwikkeld kan worden;

- de provincie als launching customer zelf het goede voorbeeld kan geven door producten uit deze branche af te nemen van biologische telers.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

- in overleg te treden met het ministerie van LNV, in het kader van de ´Nationale Strategie voor biologische productie en consumptie´, over het vergroten van het areaal biologische sierteelt in Drenthe;

- in de eigen organisatie over te gaan op de inkoop van biologische bloemen, bloembollen en perkgoed.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker - Partij voor de Dieren,

Henk van de Weg - SP,

Anry Kleine Deters - D66,

Elke Slagt - GroenLinks


Status

Ingediend

Voor

D66, PvdD, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Onderzoek cumulatieve effecten van bestrijdingsmiddelen

Lees verder

Amendementen Natuurvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer