Motie Biolo­gische Sierteelt


Partij voor de Dieren - SP - D66 - Groen­Links

9 maart 2022

De Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 maart 2022, ter behandeling van agendapunt Afdoening toezegging gewasbeschermingsmiddelen,

Constaterende dat:

- in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat innovatie en groene alternatieven voor gewasbescherming worden gestimuleerd;

- er voor Drenthe grote kansen liggen om voorop te lopen met biologische sierteelt.

Overwegende dat:

- de Europese Commissie in de Boer-tot-Bord-strategie en Biodiversiteitsstrategie de ambitie heeft uitgesproken dat in 2030 ten minste 25% (gemiddeld voor alle lidstaten) van de landbouwgrond in de Europese Unie moet worden gebruikt voor biologische landbouw;

- het ministerie van LNV momenteel bezig is met het opstellen van een ´Nationale strategie voor biologische productie en consumptie´, waarbij biologische sierteelt als een van de te verkennen sectoren wordt meegenomen;

- de afzetmarkt van biologische sierteelt verder ontwikkeld kan worden;

- de provincie als launching customer zelf het goede voorbeeld kan geven door producten uit deze branche af te nemen van biologische telers.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

- in overleg te treden met het ministerie van LNV, in het kader van de ´Nationale Strategie voor biologische productie en consumptie´, over het vergroten van het areaal biologische sierteelt in Drenthe;

- in de eigen organisatie over te gaan op de inkoop van biologische bloemen, bloembollen en perkgoed.

En gaan over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker - Partij voor de Dieren,

Henk van de Weg - SP,

Anry Kleine Deters - D66,

Elke Slagt - GroenLinks


Status

Ingediend

Voor

D66, PvdD, GL, SP

Tegen