Amen­de­menten Natuur­visie


9 maart 2022

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 9 maart 2022, ter bespreking van de Natuurvisie,

Besluiten:

De geactualiseerde Gastvrije Natuur - Natuurvisie 2040 (Natuurvisie) vast te stellen, met uitzondering van:

1. De zin in in paragraaf 5.4 (Schade en overlast) op p. 48: ¨Doden van dieren is daarbij in beginsel de laatste maatregel, als er geen andere oplossing gevonden kan worden.¨ En deze te vervangen door “Doden van dieren is de laatste maatregel, als de preventieve maatregelen uitgeput zijn.”.

2. Aan paragraaf 5.5 (Ganzen) wordt toegevoegd:

¨De deelnemers van de onderhandelingen voor het ganzenakkoord zijn evenredig verdeeld.¨

3. Aan paragraaf 6.4 (Uitvoeringsplan Flora en Fauna) wordt toegevoegd:

¨Bij wijzigingen van het Uitvoeringsplan Flora en Fauna wordt een zienswijze aan de Provinciale Staten gevraagd.¨

4. Aan paragraaf 6.6 (Faunabeheereenheid Drenthe) wordt toegevoegd:

¨Faunabeheerplannen worden ter kennisgeving aan de Provinciale Staten gestuurd.¨

En verzoeken het college het bijbehorende document waar aan de orde hierop aan te passen.

Indiener:

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker

Toelichting:

1. De nadruk bij het voorkomen van schade en overlast door wettelijk beschermde diersoorten zal bij preventie moeten liggen. Pas als de preventieve maatregelen uitgeput zijn, is het doden van dieren een laatste maatregel te noemen.

2. Een akkoord is een overeenkomst tussen partijen die verschillende belangen behartigen. Het Ganzenakkoord moet een zo breed mogelijk draagvlak krijgen, dat kan als het is gesloten tussen gelijkwaardige partijen. Daarom is het van gewenst dat de deelnemers voor het overleg evenredig verdeeld zijn over de verschillende belangen.

3. Het Uitvoeringsplan Flora en Fauna zal flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Gezien de maatschappelijke relevantie van het flora- en faunabeleid in Drenthe is een bepaalde mate van democratische legitimatie gewenst. Dat kan door voor de gewijzigde Uitvoeringsplannen een zienswijze te vragen aan de Provinciale Staten.

4. Faunabeheerplannen vormen de basis voor het beleid hoe er voor jaren wordt omgegaan met bepaalde diersoorten in Drenthe. Faunabeheer omvat ingrijpende handelingen met maatschappelijke impact (het mogen doden van dieren), die vaak grote delen van de provincie aangaan, of zelfs de gehele provincie. De Provinciale Staten zouden actief in kennis gesteld moeten worden van deze plannen.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Biologische Sierteelt

Lees verder

Motie Aandacht voor het sociale aspect van de landbouwtransitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer