Motie onder­steuning wildopvang


ingediend samen met de Partij van de Arbeid

9 november 2022

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 november 2022, ter bespreking van de begroting 2023,

Constaterende dat:

  • natuurbescherming een kerntaak van de Provincie is;
  • de Raad voor Dierenaangelegenheden de minister van LNV adviseert structurele financiering van wildopvang bij de provincies te leggen;
  • de provincie Drenthe nog geen budget heeft gereserveerd voor het ondersteunen van opvang van zieke- of gewonde dieren die in het wild leven.

Overwegende dat:

  • de meeste provincies hun verantwoordelijkheid nemen en reeds financiële ondersteuning bieden aan wildopvangcentra;
  • wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten voor de provincie Drenthe leveren, zoals het opruimen en opvangen van vogels die slachtoffer zijn van vogelgriep;
  • door de energiecrisis ook wildopvangcentra geraakt worden;
  • het gevaar groot is dat wildopvangcentra de deuren moeten sluiten, vanwege financiële problemen en dieren, die in nood verkeren, hiervan de dupe zijn;
  • door op korte termijn financiële hulp te bieden de provincie de opvangcentra kan helpen.

Verzoeken het college:

  • te onderzoeken hoe de provincie Drenthe financiële ondersteuning kan bieden aan wildopvangcentra in Drenthe;
  • gezien de urgentie dit onderzoek af te ronden voor 15 maart 2023.

en gaan over tot de orde van de dag;

Renate Zuiker, PvdD

Hendrikus Loof, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVDA, SP, D66, GL

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Motie Betrek Groningen Airport Eelde bij reductiedoelstellingen stikstof en broeikasgassen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer