Motie Vreemd aan de orde van de dag: Klimaat­nood­toe­stand


ingediend samen met Groen­Links en SP

9 november 2022

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 november 2022,

Constaterende dat:

• Wereldwijd het weer steeds extremer is, uitsterving van soorten en

toename van schaarste en conflict;

• De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor al het leven op aarde, en de mens hierin een grote rol speelt, zoals bevestigd in meerdere IPCCrapporten;

• De klimaatcrisis een wereldwijde crisis is en actie vergt van alle

overheden, lokaal, regionaal en nationaal;

• Het uitroepen van de noodtoestand voor klimaat een sterke erkenning is

van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om

de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

• Over 8 jaar de uitstoot van schadelijke broeikasgassen 49 tot 55 procent

lager moet zijn dan in 1990. Op basis van de concreet uitgewerkte

plannen tot nu toe komt Nederland niet verder dan 39 tot 50 procent in

2030.

Verzoekt het college

• De Klimaat noodtoestand namens de Provincie Drenthe uit te dragen en

alle Drentse gemeenten te stimuleren om ook hun verantwoordelijkheid te

nemen op het gebied van klimaatverandering;

• Dit over te brengen aan het kabinet en aan te dringen om substantieel bij

te dragen aan het provinciaal klimaatbeleid.

En gaat over tot de orde van de dag

Sam Pormes

(GroenLinks)

Renate Zuiker

(Partij voor de Dieren)

H. Loof

(PvdA)


Status

Ingetrokken

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie starten proces spuit e/o teeltvrije zones nieuwe Omgevingswet (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening).

Lees verder

Motie ondersteuning wildopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer