Motie starten proces spuit e/o teelt­vrije zones nieuwe Omge­vingswet (Omge­vings­visie en Omge­vings­ver­or­dening).


Ingediend samen met D66 en SP

9 november 2022

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76.

Kennisgenomen hebbende van het debat in de commissie OGB van 12 oktober 2022 en in de voetnoten vermelde rapporten/memo [1],[2],[3]

Constaterende dat:

  • Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woon- en natuurgebieden in de discussies een centrale rol vervult vanwege de effecten ervan op de volksgezondheid, biodiversiteit en waterkwaliteit;
  • In de genoemde rapporten geadviseerd wordt om bij een structurele aanpak van het maatschappelijke vraagstuk rondom de impact van gewasbeschermingsmiddelen op de leefomgeving ook het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium zo veel mogelijk te benutten;
  • De invoering van de nieuwe omgevingswet uitgesteld is naar 1 juli 2023 en daardoor extra tijd voor voorbereidende werkzaamheden is ontstaan.

Overwegende dat:

  • Spuit- en/of teeltvrije zones kunnen bijdragen aan het beschermen van de gezonde leefomgeving en natuur en waterkwaliteit;
  • Het rapport van Bout advocaten onderbouwd dat er in de nieuwe Omgevingswet (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening), de provincie vanuit het provinciale belang d.m.v. het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium regels kan stellen ten behoeve van de fysieke leefomgeving.

Besluiten:

  • Het college op te roepen om op basis van het voorzorgsbeginsel te beginnen met het voorbereidende werk om bij invoering van de nieuwe omgevingswet (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) spuit- en/of teeltvrije zones opgenomen kunnen worden in zowel bestaande en/of historisch gegroeide en/of nieuwe situaties;

En gaan over tot de orde van de dag.

D66, PvdD, SP,

Anry Kleine Deters, Renate Zuiker. Henk van de Weg.

Henk Pragt.


[1] het rapport Uitgesproken dd. 11 oktober 2019 Martha Buitenkamp en Marga Kool.

[2] Ambtelijke memo ruimtelijke memo gewasbescherming, 20 april 2021.

[3] Advies spuit- en teeltvrije zones 11 juli 2022 Bout advocaten.


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie bescherming oppervlaktewaterwinning Drentsche AA

Lees verder

Motie Vreemd aan de orde van de dag: Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer