Motie bescherming opper­vlak­te­wa­ter­winning Drentsche AA


ingediend samen met D66 en SP

9 november 2022

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 9 november 2022 bij de behandeling van de begroting 2023, Statenstuk 2022-76.

Kennisgenomen van de in de voetnoot vermelde rapporten [1], [2], en de vragen en antwoorden in de commissies OGB van 7 september jl. en 12 oktober jl. betreffende het eindrapport.

Constaterende dat:

  • Het uitvoeringsprogramma (2015):
  • - De inhoudelijke analyse in het gebiedsdossier toont urgentie aan voor het nemen van maatregelen;

- De provincie beschermt haar openbare drinkwatervoorziening via het voorzorgprincipe in het beschermingsbeleid en de voorkantsturing in de RO.

  • Het eindrapport (2022):

- De tussendoelstelling van het UPDA voor 2018 niet gehaald is;

- In 2021 helaas 21 overschrijdingen waren, waarvan 9 door aandachtstoffen (mcpa, dimethamideP en metamitron);

- Het halen van de einddoelstelling voor 2023 onzeker is, er reden is om bezorgd te zijn en een aanvullende strategie te ontwikkelen.

  • Het waterbedrijf Groningen te kennen geeft zich grote zorgen te maken over de kwaliteit en beschikbaarheid van voldoende drinkwater

Overwegende dat:

  • Het van groot belang is dat voor de drinkwatervoorziening (inwoners Groningen, Haren, Glimmen en gedeeltelijk Eelde en Paterswolde) nu en in de toekomst veilig is;
  • Het eindrapport concludeert dat er voor het vervolg meer aandacht noodzakelijk is voor de ruimtelijke inrichting om de afstand tussen de beek en de bronnen van gewasbeschermingsmiddelen groter te maken.
  • De huidige POV (Provinciale omgevingsverordening) hiervoor mogelijkheden biedt.
  • Maatregelen voor een meer omvattende ruimtelijke beschermingsaanpak voor het grond en drinkwater i.h.k.v. de NPLG, nieuwe provinciale Omgevingsvisie en verordening nog in bespreking zijn en voor de komende tijd geen soelaas bieden.

Besluiten:

  • Het college op te roepen om de urgentie (in 2015 vastgelegd en in 2022 bevestigd) te onderkennen en vanuit haar verantwoordelijkheid voor eind 2022 te komen met een aanvullend maatregelenpakket en daarbij actief te sturen door de noodzakelijke maatregelen (actualisering en verbreding van beschermingszones) zonodig vanuit de huidige POV toe te passen.

En gaan over tot de orde van de dag.

D66, PvdD, SP,

Anry Kleine Deters, Renate Zuiker. Henk van de Weg.

Henk Pragt.


[1] Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche AA 2015-2021

[2] Eindrapport Uitvoeringsagenda Oppervlaktewaterwinning Drentsche AA 2022


Status

Ingetrokken

Voor

D66, PvdD, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Motie voedsel voor de Wolf

Lees verder

Motie starten proces spuit e/o teeltvrije zones nieuwe Omgevingswet (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening).

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer