Motie Controle werking wolf­we­rende afras­tering


15 februari 2024

Motie VADO 1: Controle werking wolfwerende afrastering

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 februari 2024,

constaterende dat:

- in de discussie over wolven met regelmaat de termen ´een goedgekeurd raster´ en ´goed geplaatst raster´ worden gebruikt als een wolf door de omheining is gekomen;

- de indruk zou kunnen ontstaan dat ´goed geplaatst raster´ en ´goedgekeurd raster´ synoniem zijn met ´goed werkend raster´;

overwegende dat:

- het van belang is dat in de discussie over de wolf de feiten helder zijn;

- Bij12 normen heeft opgesteld voor wolfwerende rasters met betrekking tot de afrastering zelf en de plaatsing van deze rasters;

- een goedgekeurd en/of goed geplaatst raster (dus raster wat aan de normen voldoet) niet automatisch betekent dat de afrastering ook heeft gewerkt op het moment dat de wolf er doorheen kon komen;

- als er geen of te weinig spanning op de afrastering staat, de afrastering niet functioneert om wolven buiten te houden;

- ook bij een goed geplaatst raster de omstandigheden kunnen veranderen waardoor de wolf er doorheen kan;

- een goedgekeurd en/of goed geplaatst raster daarom regelmatig gecontroleerd moet worden;

- vee niet per se goed beschermd is na plaatsing van een goedgekeurd en/of goed geplaatst raster;

- de definitie van ´goed beschermd vee´ van belang is in de wolvendiscussie;

roept het college op:

- Bij12 op te dragen bij een goedgekeurd raster (raster wat aan de normen van Bij12 voldoet) waar toch een wolf doorheen is gegaan, te controleren of het raster ook op dat moment goed geplaatst was en/of er ook daadwerkelijk de juiste hoeveelheid stroom heeft gestaan, en dit ook vast te leggen in hun rapport;

- te onderzoeken of er steekproeven gedaan kunnen worden om goedgekeurde wolfwerende rasters periodiek te controleren op functioneren (voldoende stroom, geen kuilen et cetera).

En gaat over tot de orde van de dag.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendementen DPLG

Lees verder

Motie Informatie mbt wolf actief met PS delen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer