Amen­de­menten DPLG


15 februari 2024

Amendement 1 Vervolgproces DPLG 2

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 februari 2024,

gelezen het statenstuk 2023-139 Vervolgproces DPLG fase 2,

Besluiten:

de tekst van lid 2 en 3 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

2. voor het DPLG de tien uitgangspunten voor het DPLG met uitzondering van uitgangspunt 4 ('Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.');

3. Voor de maatregelenpakketten 2024 de tien uitgangspunten voor het DPLG met uitzondering van uitgangspunt 4 ('Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.');

Toelichting:

Uitgangspunt nummer 4 ´Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen´ is overbodig, dan wel niet in het algemeen belang.

Om de opgaven uit de DPLG te halen en ook om woningbouw (beide algemeen belang) mogelijk te maken, zal er een geringe hoeveelheid landbouwgrond van functie veranderen. Het is daarom nu al bekend dat niet alle landbouwgrond de functie landbouwgrond behoudt. Het uitgangspunt is daarom niet logisch en overbodig.

Het is niet wenselijk om overbodige uitgangspunten op te nemen, want dat leidt tot onduidelijkheid.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren

---------------------------------------------------------------------------


Amendement 2 Vervolgproces DPLG 2
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 14 februari 2024,
gelezen het statenstuk 2023-139 Vervolgproces DPLG fase 2,
Besluiten:
de tekst van lid 2 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen:
2. voor het DPLG
- de vijf randvoorwaarden voor het DPLG, waarbij randvoorwaarde 3 ('Om de milieueffecten en effecten op de landbouw in kaart te brengen geven we invulling door middel van een Milieu en Landbouw Effect Rapportage (MLER).) wordt aangevuld met:
´Een nulscenario maakt onderdeel uit van de Milieu en Landbouw Effect
Rapportage.'

Toelichting:
Voor de juiste beoordeling van de milieueffecten en landbouw-effecten is het noodzakelijk dat er ook een nulscenario wordt opgenomen, waarin de effecten worden beschreven als er geen DPLG komt.

Renate Zuiker, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van Treurnis

Lees verder

Motie Controle werking wolfwerende afrastering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer