Amen­dement Koers­do­cument Drentse aanpak stikstof Vast­stelling gebieds­agenda’s


21 april 2021

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 21 april 2021 ter behandeling van statenstuk 2021-994, inzake ontwerp besluit Koersdocument Drentse aanpak stikstof.

BESLUITEN:

de tekst van het ontwerpbesluit als volgt aan te passen:

Het Koersdocument Drentse aanpak stikstof vast te stellen, met de aanvulling dat de te vormen gebiedsagenda’s door Provinciale Staten zullen worden vastgesteld.

En verzoeken het college van GS het Koersdocument waar aan de orde hierop aan te passen.

Toelichting:

De gebiedsgerichte aanpak is cruciaal is voor de oplossing van het stikstofprobleem in Drenthe. In de gebiedsagenda´s zullen ´de daadwerkelijke beleidskeuzes´ worden gemaakt (p.17 Koersdocument)

Provinciale Staten kunnen nu nog niet overzien hoe de kaders zoals geschetst in het Koersdocument zullen uitwerken in de gebiedsagenda´s.

De uitwerking in de gebiedsagenda´s zullen echter verregaande maatschappelijke consequenties hebben.

GS stellen voor de gebiedsagenda´s voor te leggen aan PS, maar niet ter vaststelling (p.25 Koersdocument). Het amendement wijzigt dit.

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, FvD, PVV, SP, JA21

Tegen

CU, CDA, PVDA, GL, VVD

Lees onze andere moties

Motie Luchtwassers

Lees verder

Motie Windmolens en Vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer