Woon­a­genda


door Renate Zuiker

21 oktober 2020


De Woonagenda is een goede eerste aanzet om het woningaanbod in Drenthe passender te maken. We willen wel wat punten inbrengen voor de verdere uitwerking.

De Partij voor de Dieren wil meer aandacht voor binnenstedelijk bouwen met een stimulans voor vergroening in de bebouwde kom. Wij pleiten voor het benutten van braakliggende terreinen voor woningbouw maar ook voor het aanpakken van leegstand.

Tijdens de corona-crisis is een tendens waar te nemen dat bedrijven geen kantoorgebouwen meer nodig hebben. Ons idee is om vaart te zetten achter het ombouwen van deze kantoren tot woningen voor jongeren, maar ook voor ouderen om zo én de leegstand aan te pakken én de vastzittende woningmarkt vlot te trekken. Ook moet het makkelijker worden om leegstaande boerderijen om te bouwen tot meerdere woningen.

Om de sociale samenhang te vergroten willen meer inzet op meergeneratiewonen. Ook zouden we in kaart willen hebben hoe de knelpunten weggenomen kunnen worden om circulair te bouwen. Veel beeldkwaliteitsplannen van gemeenten zijn nu nog niet te combineren met circulair bouwen.

Ten derde: Het aanleggen van nieuwe woonwijken mag niet ten koste gaan van kwetsbare natuur. De natuur die we nu weghalen voor woningen komt niet meer terug. Dieren hebben ook leefruimte nodig.

Voor de volgende commissievergadering willen wij daarom de natuurvergunning voor Kloosterveen 2 agenderen, want deze expansie mag niet ten koste gaan van uniek leefgebied voor dieren.

Wij vragen ons ook af hoe ver in de toekomst wordt gekeken door dit college. Er worden nu al door Nederlandse wetenschappers verschillende scenario´s uitgewerkt over de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Een van die scenario´s is dat we gecontroleerd plaats maken voor het water en dat er dus meer mensen naar het oosten en noorden van Nederland moeten verhuizen. Het lijkt nu misschien een ver van ons bed show, maar als de corona crisis ons iets geleerd heeft, is dat een crisis dichterbij is dan we denken.

Graag horen we van de Gedeputeerde of hij heeft gehoord van deze scenario´s en de gevolgen voor Drenthe, en of hij denkt dat we daar nu al rekening mee moeten houden.

Nu naar de gekozen strategie. We gaan lobbyisten en deskundigen inhuren. Daar zou het knelpunt zitten. Wij zien dat niet onderbouwd in deze beleidstekst. Kortom: wij vinden het onderdeel ´wat gaan we doen voor dit geld´ te vaag geformuleerd. ´We gaan er deskundigen en lobbyisten voor inhuren´ is voor ons te kort door de bocht.

De Partij voor de Dieren wordt niet gelukkig van de toenemende lobbycratie in Nederland. Lobbyen is per definitie geen transparant proces. Wij vragen ons af of we als overheid wel mee moeten doen met dit schimmige spel. Het feit dat het gebeurt, betekent niet dat wij het ook moeten doen. Lobbyen kost veel geld en de diepste zakken zullen uiteindelijk aan het langste eind trekken.

Samengevat:

Wij horen graag wat de concrete doelen zijn die het college wil bereiken met de woonagenda?

Graag horen we ook van de gedeputeerde wanneer we de uitvoeringsagenda te zien krijgen. Het lijkt ons logisch dat we daar eerst kennis van nemen voordat we de twee miljoen ter beschikking stellen.

Interessant voor jou

Expeditie Energieneutraal wonen 2020-2023

Lees verder

Ik ben Drents ondernemer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer