Wijziging Provin­ciale Omge­vings­ver­or­dening


11 mei 2022

De intensieve veehouderij vormt een grote bedreiging voor ons leefmilieu, de natuur en het klimaat.

Dus zelfs met een kleine verbetering van het dierenwelzijn, voornamelijk voor het beter geweten keurmerk, zijn de andere problemen van de intensieve veehouderij nog steeds aanwezig.

Het op industriële wijze houden van dieren is geen goed idee, ook niet met een iets grotere stal.

Los daarvan heeft het college niet onderbouwd waarom de bouwvlakken tot 3,5 hectare nodig zouden zijn.

Voor het één ster beter leven is een dierenverblijf van maximaal 2,3 hectare voldoende.

Als deze wijziging POV werkelijk is bedoeld voor meer dierenwelzijn, dan hoeven we echt niet op te schalen naar 3,5 hectare,

Want als de dieren wat meer ruimte krijgen, maar er komen niet meer dieren bij, waarom heb je dan heb je dan ineens veel meer ruimte nodig voor de aanverwante zaken, zoals opslag en werkruimtes?

Die logica ontgaat ons.

Zeker als je bedenkt dat de landschappelijke inpassing niet meer per se binnen het bouwvlak hoeft.

Dit maakt sceptisch of het hier werkelijk om het dierenwelzijn te doen is, of toch om een vergroting van het bedrijf via een omweg.

Dus graag horen we van de gedeputeerde hoe het is geborgd dat de veehouder op een later moment toch niet het aantal dieren vergroot?

Er is in het nieuwe voorstel ook een onderscheid gemaakt tussen het feitelijke aantal dieren en het planologische legale aantal dieren.

Als een een veehouder feitelijk minder dieren houdt dan is toegestaan, dan snappen we het verschil.

Maar als er meer dieren zijn dan is toegestaan, dan is dat toch gewoon een illegale situatie?

Dan zal toch men eerst het feitelijke aantal moeten in overeenstemming moeten brengen met het toegestane aantal dieren, voordat er überhaupt sprake kan zijn van een uitbreiding van het bouwvlak?

Dus waarom dan ingewikkeld doen met de extra term planologisch legaal. Waarom niet gewoon uitgaan van het feitelijk aanwezige aantal dieren?

Graag een toelichting van de gedeputeerde.

Bijzonder is dan weer dat bij de stikstofberekening wel wordt uitgegaan van het planologisch legaal aantal dieren en niet van het feitelijk aantal dieren. In de verordening staat weer de oude term ´feitelijke planologische legale situatie´

Graag uitleg waarom er zo met de definities wordt gegoocheld in de tekst, dit is een juridische tekst, dus enige zorgvuldigheid lijkt ons wel wenselijk.

In de toelichting bij het voorstel staat dat GS hecht aan het behoud van het landschap en daarom moet de landschappelijke inpassing minstens 10% van het bouwvlak zijn. De oppervlaktemaat zou rechtszekerheid en duidelijkheid bieden.

Maar de landschappelijke inpassing hoeft niet eens binnen het bouwvlak, bovendien is de oppervlaktemaat alleen van toepassing tussen 2,5 en 3,5 hectare.

Dus hoe zit dat dan met de rechtszekerheid en duidelijkheid bij de kleinere bouwvlakken?

Het lijkt ons dat de toelichting nog moet worden aangepast aan het nu voorliggende voorstel. Of de 10% eis is voor alle uitbreidingen.

Tot zover.

Interessant voor jou

Rapportage verstoring en draagkracht in en rond het N2000 gebied Fochteloerveen

Lees verder

Jaarstukken 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer