Rapportage verstoring en draag­kracht in en rond het N2000 gebied Foch­teloerveen


11 mei 2022

De VVD heeft een rapport geagendeerd waaruit blijkt dat door toekomstige ontwikkelingen rondom het Fochteloërveen,

zoals grootschalige woningbouw, er te weinig foerageergebieden overblijven voor de beschermde vogels. Dus er moet worden gezocht naar meer foerageergebieden, dat is immers de bindende afspraak die de provincie en de gemeente Assen hebben gemaakt met natuurorganisaties.

We horen ter zijner tijd graag hoe en wanneer de provincie die nieuwe foerageergebieden gaat ontwikkelen.

Graag horen we dan ook hoe het college überhaupt woningbouw kan toestaan, nu eind april bleek dat extern salderen middels een stikstofbank toch niet mag.

Maar de woningbouw bij Kloosterveen is vandaag niet aan de orde.

Het rapport over de foerageergebieden koppelt de VVD aan een rapport over de effecten van ´vermesting door ganzen op het Fochteloërveen en het Bargerveen´.

Maar in de conclusies van dat rapport valt echter te lezen dat de relatie de hoeveelheid ganzen en de vermesting welliswaar sterk is in het Bargerveen, maar zwak in het Fochteloërveen. .

Daarbij komt:

Ik citeer: ´De plassen waar de ganzen bij voorkeur overnachten zijn dermate groot, dat er ook zonder ganzen slechts heel langzaam hoogveen op gang zou komen.´

Dus de oplossing is kleinere plassen maken om het herstel te bespoedigen en om de effecten van de ganzenmest te beperken.

Dus waar hebben we het nu vandaag eigenlijk over?

Het lijkt heel even dat de VVD zich zorgen maakt over de voortgang van het natuurherstel, maar de schijn bedriegt, want dan verwacht je van de VVD ook aandacht voor de andere bedreigingen voor het Fochteloërveen zoals de stikstofneerslag, en de droogte.

Dus als het werkelijk over natuurherstel zou gaan, verwacht je een oproep om nóg meer te doen tegen klimaatverandering en een oproep om de intensieve veehouderij af te bouwen.

Maar daar horen we de VVD niet over.

Wij vinden het veel te makkelijk om de gans de schuld te geven van de achteruitgang van het hoogveen en het trage herstel bij het Focheloerveen.

Het is bovendien de mens die de achteruitgang heeft ingezet door door ontwatering, veenwinning en ontginning én het is in belangrijke mate de mens die het herstel in de weg staat.

Dus verpakt als zorg over het hoogveen, wil de VVD gewoon een excuus om nog meer ganzen af te kunnen schieten.

Het standpunt van de Partij voor de Dieren mag duidelijk zijn; we gaan niet mee in dit valse frame van de VVD.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Oekraïnebrief

Lees verder

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer