Vast­stelling Omge­vings­ver­or­dening Drenthe


15 juni 2022

In de Provinciale Omgevingsverordening 2023 zijn alleen enkele bijsturingen en correcties verwerkt.

Een van die bijsturingen is dat het college bunzing, wezel en hermelijn van de provinciale vrijstellingslijst af heeft gehaald naar aanleiding van de zienswijze van de Marterstichting.

Een goede beslissing.

Echter, haas en konijn zijn op de lijst blijven staan. Terwijl het al flinke tijd bekend is dat het slecht gaat met deze diersoorten. Beide soorten staan zelfs op de Rode Lijst. Kan het college uitleggen waarom wij Rode Lijstsoorten op de vrijstellingslijst hebben staan?

We ook kunnen lezen dat de egel naast verkeer te lijden heeft van het verdwijnen van insecten door landbouwgif en van de verstening van tuinen.

Toch staat de egel nog steeds op de vrijstellingslijst. Er wordt wel een kanttekening geplaatst; er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de instandhouding.

Dus als er aanleiding is voor nader onderzoek, dan zou het toch logisch zijn het beschermde dier van de vrijstellingslijst af te halen, totdat er meer duidelijkheid is?

Dan komt het argument dat egels overal voor kunnen komen, wat zou kunnen betekenen dat er voor nagenoeg alle ruimtelijke ingrepen onderzoek naar de egel nodig is. Ja, dat is een consequentie, maar geen argument op zich op de egel maar op de vrijstellingslijst te laten staan.

Dus onze vraag: waarom niet uit voorzorg de egel van de vrijstellingslijst afhalen?

Dan de middelen voor het verstoren van aangewezen soorten; je mag dode vogels ophangen om diersoorten te verstoren. Dat is toch echt niet meer van deze tijd; dode vogels ophangen ter afschrikking. Dat getuigt van een respectloze omgang met dieren.

Dus eerst in de weer met het doden van vogels en vervolgens moeten deze opgehangen worden om andere dieren te verjagen.

Graag een reactie van het college op deze barbaarse handelswijze.

Dan over beschermen houtopstanden.

Het viel ons op dat bij herplant op andere grond eerst een ontheffing nodig was van GS, maar nu is dat ´toestemming´ geworden. Is toestemming hetzelfde als een ontheffing? (Artikel 4.25 lid 1).

Met betrekking tot rustgebieden: we hebben maar één aangewezen rustgebied in Drenthe; rondom het Leekstermeer.

Is dit niet wat weinig?

Kan de gedeputeerde toelichten wat het zijn van een rustgebied voor consequenties heeft voor de plannen van grootschalige, jaarrond recreatie in de buurt van dat rustgebied?

Tot slot een informatieverzoek naar aanleiding van het artikel 4.18 over werkgebieden van de Wildbeheereenheden. Binnen deze werkgebieden worden de jachtvelden vastgelegd in een faunaregistratiesysteem.

Vraag: kan PS inzicht krijgen in dit faunaregistratiestysteem en ook een overzichtskaart ontvangen van de jachtvelden die in een WBE werkgebied liggen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Voorjaarsnota 2022

Lees verder

Bijdrage Stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer