Vast­stelling Koers­do­cument stikstof


21 april 2021

Voorzitter,

Vandaag wordt, zeer waarschijnlijk het koersdocument Drentse aanpak stikstof aangenomen door de Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren staat echter niet achter de door GS voorgestelde koers.

De basisveronderstelling is namelijk dat we met innovatie een weg uit de crisis kunnen vinden. Dit is zeer discutabel en gezien de recente uitspraken van verschillende rechtbanken een uiterst risicovolle keuze.

Als we aan GS vragen naar de juridische houdbaarheid van extern salderen en verleasen, verwijst de gedeputeerde naar de landsadvocaat, die de overheid kennelijk heeft gerustgesteld. Maar alleen een rechter, en dus niet een advocaat, kan in Nederland bepalen of deze stikstof aanpak wel of niet juridisch kan.

Als de vergunningen bij de rechtbank zullen sneuvelen, wordt de rechter vervolgens beticht van een politieke uitspraak. Maar die volgt gewoon de wetgeving zoals dat hoort in een rechtsstaat.

Voorzitter, Zoals we in de commissievergadering op 7 april al hebben aangegeven, is de stikstofuitstoot van de landbouw de afgelopen 10 jaar niet gedaald, alle innovatie ten spijt. We hebben wel al honderden miljoenen euro´s aan publiek geld besteed aan innovatieve stalvloeren en luchtwassers. Veehouders hebben zelf veel geld ook moeten investeren, extra hypotheek bij de bank moeten afsluiten, maar de problemen krijgen we maar niet opgelost.

Het is bijzonder dat de meest logische oplossingsrichting voor minder ammoniak: minder dieren, nog altijd in hardnekkig terzijde wordt geschoven in Drenthe.

D66, GroenLinks, SP, PvdA, allemaal ook in Drenthe vertegenwoordigd, hebben zich landelijk allemaal al uitgesproken voor krimp van de intensieve veehouderij.

Deze partijen hebben in november al landelijk een motie van SP en D66 gesteund die de regering oproept te werken aan een sociaal verantwoord afbouwscenario voor de intensieve veehouderij.

 • Daarom willen we eens helder van de gedeputeerde horen:

waarom gaat GS niet toewerken naar minder dieren in de veehouderij in Drenthe?

Behalve de juridische problemen en de onwil om te krimpen, zien wij nog meer problemen met het behalen van de beoogde omgevingswaarden:

 • De onbenutte stalcapaciteit mag namelijk toch worden gebruikt voor intern salderen, waardoor de stikstofuitstoot juist zal stijgen.
 • Vele kleine stikstofdeposities zullen onder de radar blijven, omdat ze niet hoeven te worden gemeld, maar opgeteld hebben ze wel effect.
 • In werkelijkheid zal er meer uitstoot zijn dan op papier, omdat de stal innovaties niet doen wat de fabrikanten beloven.

Verder, in andere sectoren dan de landbouw, zien we nog meer onwil: we willen de luchtvaart ook niet inkrimpen en we willen ook vasthouden aan 100 km rijden op autowegen.

Kortom, de natuur in Drenthe zal blijven lijden onder de dikke stikstofdeken die we er met zijn allen overheen hebben gelegd.

Over de uitkoop van agrarische bedrijven hebben we nog een vraag aan GS:

 • De provincie gaat agrarische bedrijven uitkopen bij Natura2000 gebieden. Kan GS garanderen dat de stikstofruimte voor 100% naar de natuur gaat?

Tot slot zal de Partij voor de Dieren een amendement en een motie indienen.

AMENDEMENT vaststellen gebiedsagenda´s

Wij stellen als aanvulling voor dat de te vormen gebiedsagenda’s door Provinciale Staten zullen worden vastgesteld.

En verzoeken het college van GS het Koersdocument --waar aan de orde-- hierop aan te passen.

Toelichting:

In de gebiedsagenda´s zullen ´de daadwerkelijke beleidskeuzes´ worden gemaakt (p.17 Koersdocument)

Provinciale Staten kunnen nu nog niet overzien hoe de kaders zoals geschetst in het Koersdocument zullen uitwerken in de gebiedsagenda´s.

De uitwerking in de gebiedsagenda´s zullen echter verregaande maatschappelijke consequenties hebben.

GS stellen voor de gebiedsagenda´s voor te leggen aan PS ter vaststelling.

MOTIE over luchtwassers

constaterende dat:

 • luchtwassers het brandgevaar in stallen vergroten
 • luchtwassers bijdragen aan het in stand houden van het zeer slechte stalklimaat, met ernstige en structurele dierenwelzijnsproblemen zoals ernstige benauwdheid, pleuritis, chronisch hoesten en longontstekingen bij dieren tot gevolg
 • er nu ook ernstige twijfels zijn over de effectiviteit van luchtwassers om geur en ammoniak uit de stallucht te filteren voordat de lucht de stal verlaat
 • constaterende dat luchtwassers ondanks alle gevolgen voor dieren door de overheid gestimuleerd en gesubsidieerd worden, en dat er al miljoenen aan belastinggeld is uitgegeven aan dieronvriendelijke luchtwassers
 • ondanks het gebruik van luchtwassers de stikstofproductie uit mest de laatste 10 jaar niet is gedaald

overwegende dat:

 • op 11 februari 2021 de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om luchtwassers niet langer als duurzaam te bestempelen
 • de subsidiëring van luchtwassers juist zal leiden tot het houden van extra dieren in Drenthe

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe:

 • luchtwassers niet langer als duurzaam te beschouwen en
 • geen subsidies te geven voor de aanschaf van luchtwassers

Interessant voor jou

Subsidie voor Shell in het kader van Elektriciteitsnet en waterstof

Lees verder

Regionale Energie Strategie 1.0

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer