Uitwerking Boer Burger Biodi­ver­siteit


uitge­sproken tijdens de commis­sie­ver­ga­dering OGB

2 december 2020

De ´uitwerking´ van de investeringsagenda Boer Burger en Biodiversiteit is een korte beschrijving van een aantal thema´s met bijbehorend prijskaartje. Sommige thema´s spreken ons zeer aan, zoals het vergroenen van de leefomgeving, bij andere thema´s hebben we vraagtekens.

De doelen zijn algemeen geformuleerd, maar worden later verder uitgewerkt. Bij navraag blijkt echter dat die verdere uitwerking van de doelen niet wordt voorgelegd aan de Provinciale Staten. Waarom is dat?

We weten van de Noordelijke Rekenkamer dat PS weinig zicht heeft op de doelmatigheid en doeltreffendheid van landbouwsubsidies. Gelukkig is ons amendement aangenomen en krijgen we in de eerste helft van 2021 een evaluatie van

de Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij en Natuur.

Deze investeringsagenda wil nieuwe verdienmodellen in de landbouw te creëren.

En als we doorvragen naar deze verdienmodellen dan blijkt het concreet te gaan om nieuwe subsidievormen.

De partij voor de Dieren vindt het geven van subsidie voor diensten en gedrag geen verdienmodel, en zeker niet voor de langere termijn.

We kunnen subsidie geven om iets in gang te zetten, maar nu wordt het gebruikt om de scherpe kantjes van een onhoudbaar systeem af te vijlen.

We blijven nu in het race to the bottom- systeem van de huidige landbouw.

Het verbaast ons werkelijk dat het geven van subsidie een verdienmodel wordt genoemd. Heeft iemand met een gesubsidieerde baan ook een verdienmodel, of die een uitkering heeft die volgens GS ook een verdienmodel?

Graag horen we de visie van GS over de lange termijn van deze subsidie-constructies.

De provincie Drenthe wil per se geen extra regels voor de landbouw inn Drenthe, terwijl dat nu juist een van de gereedschappen is, die we tot onze beschikking hebben.

Het is de ruimte die we krijgen om lokaal, Drents landbouwbeleid te maken. Helaas grijpt dit college die kans niet.

Alleen subsidie geven en geen regels willen formuleren is volgens ons geen effectieve manier om de landbouw in Drenthe te hervormen.

Expliciet kiezen voor landbouw waarbij veel minder dieren worden gebruikt is dat wel. Het biologisch telen van eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie, dáár ligt de toekomst en daar moet volgens ons de provincie juist naar toe als we praten over verdienmodellen voor de landbouw.

Bij de PS vergadering zal de Partij voor de Dieren met een motie komen hierover.

Dan over het uitvoeringsplan Boerenlandvogels.

Omwille van de tijd beperk ik me nu tot de rol van jagers in dit geheel. Op de een of andere manier is dodelijk predatiebeheer onderdeel geworden van het redden van boerenlandvogels.

De Partij voor de Dieren heeft al vaker gezegd dat de wetenschappelijke kennis over de nut en noodzaak van dodelijk predatiebeheer leidend moet zijn.

Het is goed om te lezen dat het Ermberaad dat zelf ook wil.

Dus laten we stoppen met de anekdotes over een vos die een vogel vangt, maar

laten we de meest recente wetenschappelijke inzichten over de rol van predatoren in de ecosystemen toepassen. Dat betekent dat we conform de aanbevelingen van het SOVON de biotoop voor de boerenlandvogels verbeteren en niet tegelijkertijd aan dodelijk predatiebeheer doen.

Dat schrijft de wet natuurbescherming ons bovendien ook voor.

Wij stellen aan de gedeputeerde daarom een vraag:

Als het het, alles in ogenschouw nemend, geen enkele zin heeft om ´s nachts met lichtbakken vossen dood te schieten om de weidevogel van de ondergang te redden, gaat de provincie daar dan ook geen ontheffingen meer voor verlenen?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Verhoging Krediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland

Lees verder

Groningen Airport Eelde

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer