Regionaal Water­pro­gramma


1 december 2021

Voorzitter,

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: de Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over de sussende woorden die we kunnen lezen in het Regionaal Waterprogramma. Enerzijds is de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater GOED maar anderzijds lezen we over de toenemende vervuiling door nitraatuitspoeling door meststoffen en andere vervuilende bronnen. “Bij 75% van de drinkwaterwinningen is sprake van een actueel risico voor achteruitgang van de ruwaterkwaliteit vanwege aanwezige belastingen” schrijft de gedeputeerde! Of te wel er zit te veel vervuiling in het water om geschikt te zijn als drinkwater. Waardoor er veel meer een beroep moet worden gedaan op de waterzuivering. Daarnaast is voor 9 Natura2000 gebieden de grondwaterstand te laag waardoor deze verdrogen, of in gewone mensentaal: kurkdroog zijn.

Verder, als we kijken naar de waterbergingsgebieden dan zijn dat er nog altijd te weinig. Het lijkt erop dat het water naar de zee dragen nog altijd voorgaat op vasthouden. We kunnen namelijk lezen dat deze wel vol raken in de winter, maar in de zomer is er nog aanvoer nodig uit het IJsselmeer, dus dan zou een oplossing kunnen zijn om meer waterbergingsplaatsen te creëren.

Ook kunnen we lezen dat onttrekking van water om bijvoorbeeld over bollenpercelen te sproeien een klein onderdeel is van het grote geheel. Wel is het zo dat als een bollenperceel naast een natuurgebied ligt, ontrekking van het grondwater voor de teelt kan leiden tot verdroging van het natuurgebied.

Daarnaast is het zo dat door het toestaan van meer en meer sierbloemen- en bollenteelt wordt het beschikbare grondwater er niet schoner op door het gebruik van gif voor de teelt.

We kunnen ook lezen dat loofbossen minder water verdampen dan naaldhout.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor uitbreiding van het bosareaal en hiermee hebben we er nog weer een goede reden bij. Want meer loofbossen is een win-win situatie!

Tot slot wil ik graag van de gedeputeerde horen waarom er niet meer urgentie wordt gegeven aan het tegengaan van de vervuiling, de verdroging van onze Natura2000 gebieden en het voorkomen van CO2 uitstoot door veenoxidatie. Daarnaast hoor ik graag hoe er rekening gehouden wordt in deze plannen met de stand van het grondwater bij de opgave van het creëren van meer natuur in Drenthe de komende tijd.

Tot zover

2e termijn:

Wij vinden de concrete plannen onvoldoende gezien de klimaatcrisis waar we inzitten en de mate van vervuiling. Daarnaast hebben wij ook vragen over de uitspraak dat vanwege de omgevingsvisie er geen mogelijkheid is om e.e.a. te versnellen.