Provin­ciaal inpas­singsplan Norger­vaart


N373

8 september 2021

Voorzitter,

Bij het plan over de reconstructie van de N373 Norgervaart heeft de Partij voor de Dieren de volgende opmerkingen:

Ten eerste de maximum snelheid; er wordt door de Gedeputeerde vastgehouden aan 80 km per uur vanwege zogenaamde doorstroming. Het is echter een dusdanig kort stuk dat snelheidsverlaging nauwelijks tijdverlies oplevert. Na gesprekken met aanwonenden werd mij duidelijk dat 60 km per uur echt een veel betere optie is vanwege de veiligheid maar ook vanwege de uitstoot van CO2, Stikstof en fijnstof en ook vanwege het geluid.

Ten tweede het versmallen van de Norgervaart; dit is vanuit het oogpunt van de biodiversiteit zeer onwenselijk omdat ook alle planten die er nu zijn verloren gaan. Ook het foerageergebied van diverse soorten vleermuizen wordt hierdoor ernstig aangetast. Mijn vraag aan de gedeputeerde is: hoe gaat dit voorkomen worden? En bent u het met mij eens dat dat toch vreselijk zou zijn als die verschillende soorten vleermuizen verdwijnen alleen maar omdat een weg wat breder moet worden?

Ten derde de verkeerslichten; klopt het dat deze niet terug komen omdat deze het verkeer te veel zouden ophouden? Kom ik weer op mijn eerste punt: als de maximum snelheid 60 km per uur is en deze ook gehandhaafd wordt, dan zijn de verkeerslichten wellicht niet nodig, terwijl ze juist bij 80 wel nodig zijn. Is de gedeputeerde bereid om nog een keer te luisteren naar aanwonenden m.b.t. de snelheid?

Tot slot, er staat in de nota van antwoord dat er faunapassages voor de otter en ree worden aangelegd. Graag hoor ik van de gedeputeerde om hoeveel het hier gaat.

Tot zover

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Ontwerp van de geactualiseerde gastvrije natuur - natuurvisie 2040

Lees verder

Plan van aanpak "Drenthe reist Duurzaam."

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer