Ontwerp van de geac­tu­a­li­seerde gastvrije natuur - natuur­visie 2040


8 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat de Provinciale Staten vandaag alvast een reactie kan geven op het ontwerp van de Natuurvisie. Na de zienswijze-procedure kan voor het nieuwe concept alvast rekening gehouden worden met de punten die de fracties vandaag aan het college meegeven.

Voorzitter, de titel van de Natuurvisie roept bij ons vragen op: Gastvrije Natuur. Gastvrij betekent gul en hartelijk onthalen, Moet de natuur de mens gul en hartelijk onthalen?

Of gaan wij de natuur, bijvoorbeeld nieuwe soorten, gastvrij ontvangen? Graag uitleg van de gedeputeerde over de gedachte achter deze titel.

In maart besloot GS om het het flora en faunabeleid op te nemen in de natuurvisie. Wat niet in Natuurvisie staat, wordt daarmee uitvoering en daar heeft PS dan niets meer over te zeggen. Des te belangrijker is het dus dat we in deze visie heldere kaders vaststellen en afspraken maken over de Drentse flora en fauna.

De Partij voor de Dieren mist echter definities, concrete plannen en afwegingskaders in het visiestuk.

We missen bijvoorbeeld een beleidskader bij bedreigde soorten.

Bij het hoofdstuk soortenbescherming schrijft GS:

als blijkt dat een ernstig bedreigde soort in het gedrang komt, kunnen we bijsturen met het juridisch instrumentarium.

Voorzitter, waarom zo vaag? We kunnen dus bijsturen, maar we kunnen het ook niet doen. Wat verstaan we onder een bedreigde soort en wanneer gaat GS bijsturen om de soort te helpen?

Konijn, haas, bunzing, hermelijn en wezel staan inmiddels allemaal soorten op de Rode Lijst. Waarom staan ze nog steeds op de provinciale vrijstellingslijst?

Wij willen hierin duidelijkheid van GS. Want als opname op de Rode Lijst ons niet tot actie aanzet, wat dan wel?

Volgens de tekst is groot wild welkom en kan het een stimulans zijn voor de natuurbeleving. Het zou inderdaad geweldig zijn voor de Oer-provincie Drenthe om hier edelherten, damherten en wilde zwijnen te hebben rondlopen.

Maar verderop in de tekst blijkt dat onze gastvrijheid voor deze dieren erg beperkt is.

Nog altijd is er een nulstand voor wilde zwijnen. Wat is er op tegen om leefgebieden voor de wilde zwijnen in Drenthe aan te wijzen?

GS gaat de risico´s van wilde zwijnen onderzoeken. Kan de gedeputeerde meer vertellen over dit onderzoek? Wanneer, hoe, en wat noemen we beheersbare risico´s?

Ook bij het beleid voor invasieve exoten missen we weer een aantal beleidskaders en afwegingen. De termen ´In aantal reduceren´ of ´bestrijden´ zijn op allerlei manieren in te vullen. Daar zijn allerlei beleidskeuzes in te maken.

Op geen enkele wijze kunnen we achterhalen welke afwegingen GS gaat maken bij de uitvoering van het ´reduceren´ en ´bestrijden´.

Wij stellen voor dat GS voor invasieve exoten een kader, bijvoorbeeld een interventieladder, opneemt in de natuurvisie. Dus dat we concreet weten wanneer er wordt overgegaan tot verjagen, en wanneer tot doden.

GS schrijft: voor de bestrijding stellen we in goed overleg met alle belanghebbenden een plan van aanpak op

Kan GS een aangeven wat onder ´alle belanghebbenden´ wordt verstaan? Zijn dat ook de zoogdiervereniging, faunabescherming, Animal Rights et cetera?

Voor de ganzen wil het college de winterrust respecteren. Maar door de datum van 1 februari aan te houden, worden ook de ganzen ook gedood die alleen hier overwinteren en in maart alweer weg zijn. Wat is er op tegen om die datum naar 1 maart op te schuiven? Is dat een kwestie van geld?

Waarom wil GS geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten ganzen?

Waarom niet inzetten meer op verjagen of nestbehandeling?

Tot zover onze reactie in eerste termijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Voorjaarsnota 2021

Lees verder

Provinciaal inpassingsplan Norgervaart

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer