Provin­ciaal inpas­singsplan Drentse Zonne­route A37


23 maart 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is een voorstander van hernieuwbare duurzame energie en in het licht van de geopolitieke omstandigheden en de klimaatopgave denken wij dat het zorgvuldig inpassen van zonnepanelen in het landschap goed is.

We hebben nog wel een aantal vragen.

Ten eerste: waar worden de bomen die gekapt moeten worden gecompenseerd?

Ten tweede: door onder andere de kap van bomen zal op sommige punten de NNN in het gedrang komen, hoe wordt dit opgelost zonder dat hier een ontheffing voor wordt verleend? Ik doel hier op de ecologische verbindingszone bij Zwartemeer het Rundiep en de Derde wijk bij Hollandscheveld.

We lezen in de brief van de heer Oostenga vooral zijn persoonlijke problemen met het kappen van de bomen maar de Partij voor de Dieren denkt ook aan het verlies aan biodiversiteit die onherroepelijk met de kap van een bos gemoeid is.

Graag reactie van de gedeputeerde hoe dit voorkomen kan worden, want het is toch vreemd dat aan de ene kant gewerkt wordt aan duurzaamheid maar aan de andere kant leefgebieden van dieren en planten moeten wijken.

Tot zover.

Tweede termijn:

Met betrekking tot de faunapassages: de Partij voor de Dieren wil aandringen op voldoende faunapassages waar de dieren veilig kunnen oversteken.

Dan over de herplant van bomen: hoe gaat de gedeputeerde de herplant controleren? Krijgt u daar meldingen van en wordt dit dan bijgehouden in een database zodat dit later weer na te zoeken is?