Ontwerp Drentse Bomen- en Bossen­stra­tegie


16 februari 2022

Het college vraagt onze zienswijze op de Drentse uitwerking van de bossenstrategie. Allereerst: het beleidsstuk is een goed te lezen en helder verhaal geworden. Met tekstkaders waarin de ambities en uitvoerings duidelijk staan beschreven.

We willen graag 10% meer bos in Nederland. De provincie Drenthe zegt een evenredig deel te willen nemen. Wij vragen ons af: Waarom niet een beetje meer? Uitgerekend in Drenthe zou dat toch kunnen én welkom zijn.

Dat brengt ons bij de vraag hoe de afstemming is tussen de provincies op dit gebied? Gaat elke provincie precies een evenredig deel voor zijn rekening nemen, ongeacht de grootte of andere kenmerken van een provincie?

Er moet meer natuurbos komen, maar dat willen we in Drenthe niet omdat we in de afgelopen decennia al relatief meer natuurbos hebben gekregen. Wij vragen ons af of de wens voor meer natuurbos, die het Rijk in 2020 uitspreekt, met terugwerkende kracht kan worden vervuld met daarvoor, in het verleden dus, gerealiseerd natuurbos?

Als we er in Drenthe niet meer natuurbos bij willen, welke provincie gaat ons deel voor extra natuurbos dan voor zijn rekening nemen?

Graag een toelichting van het college.

Voorzitter, Houtoogst staat op gespannen voet met de wens meer bomen te krijgen in Drenthe. In Nederland is maar 10% bos, en gezien het belang van bos, ook voor mensen, is dat is weinig. De meeste bossen bij ons zijn ook geen uitgestrekte vlaktes met bomen, zoals in andere landen, maar versnipperde stukjes. Moeten we in die stukjes bos ook nog hout willen produceren?

Elke keer als we een boom kappen, vernietigen we natuur. We tasten de leefomgeving van vele dieren aan.

De Partij voor de Dieren wil daarom meer aandacht voor soortenbescherming bij bomenkap. We willen dat we de verplichte ecologische scan bij grootschalige kap standaard wordt opgevraagd en beoordeeld door de provincie, zeker bij kap in het broedseizoen.

Een boom is niet alleen maar hout, maar het is een organisme waarin, op en onder cruciale ecologische en biologische processen plaatsvinden.

Hout kán een grondstof zijn, maar daar moeten we wel heel zuinig en zorgvuldig mee omgaan.

Hout oogsten en vervolgens verbranden is verspilling, stoot CO2 uit en houtrook is ook nog eens erg ongezond. Houtsnippers kunnen we ook op andere manieren gebruiken die veel nuttiger zijn. Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt er geen snipper Drents hout meer verbrand.

Voorzitter Wat je niet kapt, hoef je niet te herplanten. Gezien het belang van bomen wil de Partij voor de Dieren daarom ook voor een kappen met kappen strategie. En voor een strategie zorgvuldige herplant..

We zijn verheugd om te lezen dat de provincie samen met gemeenten de houtige landschapselementen zoals houtwallen beter wil beschermen en óók wil dat we deze bescherming beter handhaven.

Graag horen we van het college wanneer er wordt begonnen met dit proces en hoe we dat voor ons moeten zien.

Want het is hoognodig dat gemeenten de bomen in hun plaatselijke verordeningen beter gaan beschermen, minimaal door weer kapvergunningen in te voeren.

Wat we dan niet snappen in deze strategie, is dat het college agroforestry wil gaan bevorderen door het vrij te stellen van meldings- en herplantplicht. Een voedselbos is echter niet alleen voor productie, maar heeft ook ecologische en belevingsfuncties. Op dit moment zijn fruitbomen en kweekgoed al vrijgesteld van meldingsplicht. En wat is er mis mee om het te melden als je bomen gaat kappen?

Overigens juichen wij de ideeën over agroforestry in deze strategie wel degelijk toe. Zeker bij natura 2000 gebieden, zou het een mooie beschermende buffer kunnen vormen als

in overgangsgebied.

We vragen ons wel af hoe we dat kunnen waarmaken. Hoe wil de provincie het juridisch of planologisch bereiken dat we naast N2000 gebieden geen sierteelt krijgen, maar wel voedselbossen?

We zijn heel benieuwd welke mogelijkheden het college hiervoor ziet.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Natuurvisie 2040

Lees verder

Tussenevaluatie programma natuurlijk platteland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer