Natuur­visie 2040


concept beleidsplan flora en fauna

16 februari 2022

Ondanks de glossy foto´s blijkt uit deze natuurvisie dat we een serieuze natuurcrisis hebben.

Overmaat aan stikstof, deken van bestrijdingsmiddelen, de sterke afname van insecten, verdroging en verzuring, het passeert allemaal de revue.

De transitie van de landbouw is cruciaal voor het herstel van onze natuur. Toch wordt deze transitie door het college expliciet overgelaten aan de agrarische sector zelf. De provincie wil ondersteunen en faciliteren, maar meer ook niet.

Wij vragen aan het college waarom zij, na decennia aan natuurschade door de gangbare landbouw, nog steeds denken dat de sector zélf met oplossingen zal komen?

Denkt GS werkelijk dat innovatie ons gaat redden en dat die oplossingen vervolgens afdoende zullen zijn én op tijd zullen komen om onze natuur te kunnen behoeden voor verdere achteruitgang?

Voorzitter,

Over bomen en bossen, stikstof, verdroging, verzuring en het natuurnetwerk zullen we het vandaag en in de nabije toekomst nog uitgebreid gaan hebben bij andere agendapunten.

De Partij voor de Dieren zal zich nu beperken tot de dieren.

Vandaag is namelijk een zeldzaam moment dat we in de Provinciale Staten over faunabeleid kunnen spreken. In de Wet Natuurbescherming is veel faunabeleid al gedelegeerd naar het college. En nu wij in Drenthe geen specifiek Flora en Faunabeleid meer vaststellen, worden we steeds verder en vaker bij het faunabeleid weggehouden.

Wij kunnen het slechts over enkele kaders hebben, die ook nog eens behoorlijk abstract zijn.

Ik begin bij het nieuwe beleid voor ganzen. GS wil dat de bescherming van de winterrust wordt losgelaten. Er staat als kader: inzetten op een balans tussen beschermen en beheren.

Voorzitter. hoezo balans? Onze primaire taak is bescherming van de overwinterende ganzen. Hooguit bij uitzondering mogen wij kiezen voor beheren, en daar moeten goede redenen voor zijn. En die zijn er niet: de onderbouwing voor het loslaten van bescherming is flinterdun en is puur gebaseerd op geld; de schade in euro´s.

En wat blijkt: Drenthe heeft de minste faunaschades van Nederland, slecht 1% van het totaal.

De stijging van de schade door ganzen is peanuts als je het vergelijkt met Friesland en Noord Holland waar we het hebben over miljoenen euro´s aan schade.

Kortom, het is onduidelijk waarom de bescherming van de winterrust voor ganzen op wordt geheven.

Het ganzenakkoord, wat voor breed draagvlak moet zorgen, is er nog niet.

Welke partijen zitten er eigenlijk om tafel voor dat ganzenakkoord? Is dat evenwichtig of zijn landbouw en jagers in de meerderheid ? En wat gaan we doen als de partijen niet tot een akkoord kunnen komen?

Graag een toelichting.

In de tekst bij Nieuwkomers en Exoten staat een zorgelijke passage (p. 46 derde alinea). Het college schrijft dat er ´soorten´ zijn die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit of negatieve maatschappelijke effecten kunnen hebben. Dergelijke soorten moeten daarom beheerd en bestreden worden.

Welke soorten worden hier bedoeld. Invasieve exoten, of ook andere soorten? Graag helderheid.

En waar denkt GS aan als het gaat om negatieve maatschappelijke effecten?

In de passages over groot wild ontbreekt de rol van de wolf als predator. Hoe ziet GS de bijdrage van de wolf aan de biodiversiteit?

Invasieve exoten zoals wasberen en wasbeerhonden worden verwijderd. Hebben we het dan over vangen, en naar een opvang brengen of gaan we gelijk over op doden? De Partij voor de Dieren wil hiervoor graag duidelijke kaders opnemen in de Natuurvisie.

In de paragraaf schade en overlast missen we preventie.

Alleen een obligaat zinnetje dat doden van dieren een laatste maatregel is. Dat is echter inhoudsloos als we de uitvoering van schadebestrijding vervolgens over laten aan wildbeheereenheden. Dat zijn namelijk jagers, en voor hun is het doden van dieren geen laatste maatregel, sterker nog dat is hun core business.

Dus als doden écht een laatste maatregel zou zijn, dan werd schadebestrijding juist overgelaten aan dierenbeschermers, die echt alle preventieve middelen uit de kast halen om overlast te voorkomen en als dat niet helpt, aan dieren-ver-jagers, en in het aller-aller-áller uiterste geval aan professionals met wapens maar zéker niet aan mensen met jacht als hobby.

De relatie tussen verkeersveiligheid en de grootte van de reeen populatie is op zijn minst discutabel te noemen, dat blijkt uit diverse studies.

Kan GS ons verzekeren dat wij ons populatiebeheer baseren op onderzoek met een wetenschappelijke basis? En dus dat als er uit nieuwe onderzoeken zou blijken dat er geen verband kan worden aangetoond tussen verkeersveiligheid en de grootte van de populatie, we ook ons beleid gaan aanpassen? Graag een duidelijk ja of nee van het college op deze vraag.

Voorzitter,volgens het Europees recht dienen wij in het wild levende dieren te beschermen. Doden zou de uitzondering moeten zijn, en niet de regel. Maar helaas zijn jagers nog altijd sterk vertegenwoordigd in het openbare bestuur; van de faunabeheereenheden tot aan het het ministerie, hebben zij onevenredig veel in te brengen. En dat is te merken in het beleid. En ook in de Wet natuurbescherming, die eigenlijk maar heel weinig bescherming biedt.

De Partij voor de Dieren zal zich daarom blijven inzetten voor faunabeleid waarin de bescherming centraal staat, zoals zou moeten, en niet het beheren van dieren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Evaluatie Into Nature

Lees verder

Ontwerp Drentse Bomen- en Bossenstrategie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer