Inter­pro­vin­ciaal rapport


Naar meer slag­vaar­digheid

18 januari 2023

De wens is om het IPO vereniging slagvaardiger en efficiënter te maken.

Uit de analyse van AEF blijkt dat er nog wel wat te verbeteren valt aan het IPO.

In het rapport wordt onderbouwd wat er niet goed gaat.

Een belangrijke analyse, waar we ons zeker ook wat bij voor kunnen stellen, is dat statenleden weinig zicht hebben op wat het IPO doet. en ook hebben ze weinig zicht op wat de vertegenwoordiger van GS bij het IPO doet.

Daarom zou het wat ons betreft beter zijn als het IPO meer transparant was. Wanneer vergaderen de commissies en wat staat er op de agenda? Waar zijn de gespreksverslagen? Wat wordt er bijvoorbeeld besproken in de Advies Commissie stikstof?

Het zou beter zijn als deze informatie makkelijk op te zoeken of op te vragen is.

De fractie van de Partij voor de Dieren kan zich vinden in de aanbevelingen in dit advies,

Het lijkt ons goed dat met scenario nul en één wordt begonnen bij de start van de nieuwe statenperiode.

Ook scenario 2 en 3 mogen wat ons betreft wel verder worden uitgewerkt.

Een aangepaste verenigingsstructuur of zelfs andere samenwerkingsvorm, zou mogelijk beter werken.

Het is goed en logisch dat er een vorm van overleg is tussen de provincies, maar is er inmiddels niet een te grote, logge organisatie opgetuigd?

Zoals in de analyse ook staat; het is voor het IPO lastig om focus te kiezen.

Het is de vraag of de provincies voor álle kerntaken nauw moeten samenwerken.

Er is ons gevraagd specifiek de werkwijze van de Algemene Vergadering aandacht te geven.

We lezen dat de samenwerking tussen bestuur en AV niet bepaald goed gaat.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan, maar de rol is onduidelijk.

Wij kunnen ons voorstellen dat het wrijving geeft. Misschien moeten statenleden wel helemaal niet zitting hebben in het IPO, maar misschien meer op afstand controleren wat wat er gebeurd en besloten wordt bij het IPO.

Tot zover

Interessant voor jou

Werkplan Sociale Agenda

Lees verder

Bijdrage motie behoud hertenkampen in Drenthe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer