Geac­tu­a­li­seerde gastvrije natuur - Natuur­visie 2040


uitvoe­ringsplan flora en fauna

9 maart 2022

Zoals wij ook in onze bijdrage in de commissievergadering hebben gezegd, zal vandaag met de vaststelling van de Natuurvisie het faunabeleid verder af komen te staan van de Provinciale Staten.

Het huidige Flora- en Faunabeleidsplan vervalt en geven we het concrete beleid uit handen met betrekking tot de flora en fauna.

Het beleid in de Natuurvisie is omschreven in abstracte bewoordingen, waarbij er veel ruimte is voor de eigen invulling van het college.

Daarom komt de Partij voor de Dieren met twee amendementen om op cruciale punten het beleidskader te verhelderen en met twee amendementen om de democratische legitimatie van het flora- en faunabeleid iets te vergroten.

Amendement 1 gaat over doden als uiterste middel bij beschermde dieren die schade of overlast veroorzaken.

De nadruk bij het voorkomen van schade en overlast door wettelijk beschermde diersoorten zal bij preventie moeten liggen. Pas als de preventieve maatregelen uitgeput zijn, is het doden van dieren een laatste maatregel te noemen.

Vandaar amendement 1: duidelijk benoemen dat preventieve maatregelen uitgeput moeten zijn.

Dus de zin in in paragraaf 5.4 (Schade en overlast) op p. 48:

Doden van dieren is daarbij in beginsel de laatste maatregel, als er geen andere oplossing gevonden kan worden.

vervangen door:

Doden van dieren is de laatste maatregel, als preventieve maatregelen uitgeput zijn.

Amendement 2.

Dan, het ganzenakkoord. Een akkoord is een overeenkomst tussen partijen die verschillende belangen behartigen. Het Ganzenakkoord moet een zo breed mogelijk draagvlak krijgen, dat kan als het is gesloten tussen gelijkwaardige partijen. Daarom is het van gewenst dat de deelnemers voor het overleg evenredig verdeeld zijn over de verschillende belangen.

Amendement 2:

Bij paragraaf 5.5 (Ganzen) wordt toegevoegd: De deelnemers van de onderhandelingen voor het ganzenakkoord zijn evenredig verdeeld.

Amendement 3.

2. 3. Het Uitvoeringsplan Flora en Fauna zal flexibel zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Gezien de maatschappelijke relevantie van het flora- en faunabeleid in Drenthe is een bepaalde mate van democratische legitimatie gewenst. Dat kan door voor de gewijzigde Uitvoeringsplannen een zienswijze te vragen aan de Provinciale Staten.

Gezien de maatschappelijke discussie over faunabeleid is het belangrijk dat de Staten periodiek en actief op de hoogte gehouden worden door het college.

Daarom amendement 3:

3. Bij paragraaf 6.4 (Uitvoeringsplan Flora en Fauna) wordt toegevoegd: Bij wijzigingen van het Uitvoeringsplan Flora en Fauna wordt een zienswijze aan de Provinciale Staten gevraagd.

En tevens amendement 4:

Faunabeheerplannen vormen de basis voor het beleid hoe er voor jaren wordt omgegaan met bepaalde diersoorten in Drenthe.

Faunabeheer omvat ingrijpende handelingen met maatschappelijke impact (het mogen doden van dieren), die vaak grote delen van de provincie aangaan, of zelfs de gehele provincie. De Provinciale Staten zouden actief in kennis gesteld moeten worden van deze plannen.

In verschillende provincies worden de Faunabeheerplannen ter kennisname aan de Provinciale Staten gestuurd. In Groningen wordt zelfs een zienswijze van Staten gevraagd, wat de democratische legitimiteit van een dergelijk maatschappelijk relevant beleidsstuk vergroot.

Faunabeheerplannen van de Provincie Drenthe worden momenteel niet naar de Provinciale Staten gestuurd. De statenleden moeten via bekendmakingen volgen of er een faunabeheerplan is verschenen.

Het minste wat het college kan doen, is de beheerplannen ter kennisgeving aan de Staten te sturen.

dus:

4. Bij paragraaf 6.6 (Faunabeheereenheid Drenthe) toevoegen:

Faunabeheerplannen worden ter kennisgeving aan de Provinciale Staten gestuurd.

Interessant voor jou

Bijdrage interpellatiedebat over ongewenste ontwikkelingen op recreatieparken in Drenthe

Lees verder

Biologische sierteelt

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer