Bijdrage inter­pel­la­tie­debat over onge­wenste ontwik­ke­lingen op recre­a­tie­parken in Drenthe


9 maart 2022

De Partij voor de Dieren en de SP verzoeken de provinciale staten om een intepellatiedebat te houden over ongewenste ontwikkelingen op recreatieparken in Drenthe.

De problematiek is in de commissievergadering (van 16 februari) toegelicht door de Vereniging Park Belangen Leekstermeer. Ook zijn er twee brieven binnengekomen, behalve van Parkbelangen ook een brief van chaleteigenaren van Het Molenveld in Ruinen.

De overname van Europarcs van Meerzicht en Ruinen, zijn twee voorbeelden van een trend die afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht is gekomen, namelijk de trend van verstening en schaalvergroting van recreatieterreinen. bedoeld voor maximaal, jaarrond, intensief toerisme. Vanwege de lucratieve investering zijn nu allerlei recreatieterreinen in Drenthe roofgoed geworden.

Europarcs is een bedrijf dat als modus operandi heeft om recreatieterreinen te voorzien van een snelle make-over, waarbij over alles en iedereen heen gewalst wordt.

Letterlijk en figuurlijk. De bestaande recreanten moeten botweg plaatsmaken voor een bedrijfsmodel waarmee veel meer winst te behalen valt. Ook de natuurwaarden zijn ondergeschikt. Bestaande natuur wordt vernietigd en er komt minder natuur voor terug. De groene omgeving gaat op de schop de kwaliteit komt over tientallen jaren later pas weer terug. Of niet meer.

Recreatieve voorzieningen zijn belangrijk in Drenthe, maar als als provinciebestuur zijn we ook verantwoordelijk voor de natuur en de leefbaarheid van de provincie.

Schaalvergroting, zonder oog voor bestaande natuurwaarden, de omgeving en het bestaand gebruik, heeft invloed op onze leefomgeving.

Daarnaast liggen er een andere, maatschappelijke vraagstukken.

Er is op dit moment sprake van woningtekort, er is schaarste van arbeidskrachten, schaarste aan grondstoffen en schaarste aan ruimte, en we hebben een stikstofprobleem.

Daarbij komt dat met deze ontwikkelingen, mensen die een lager budget hebben, voor recreëren, moeten plaatsmaken voor meer vermogende mensen.

Kleinschalige parken zoals die in Ruinen en Matsloot met een hoge natuurwaarde zijn nu al prima recreatieve voorzieningen, opwaardering is niet nodig, en ecologisch gezien al in het hogere segment zou je kunnen zeggen.

Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de provincie geen zicht heeft op de schaalvergroting van recreatieparken in de provincie. Elk initiatief wordt per geval bekeken. Maar al die initiatieven te samen verhogen wel de toeristische druk op onze leefomgeving.

De ja mits houding van de provincie is beperkt en puur gericht op exploitatie en de markt.

Wij denken dat daar nog een essentiële ´mits´ ontbreekt in het beleid, namelijk worden de kernkwaliteiten van Drenthe waaronder: rust, ruimte, natuur, kleinschaligheid, hiermee aangetast?

Wij pleiten daarom voor een helicopterview van de provincie en stellen voor dat de provincie in ieder geval in kaart gaat brengen welke ontwikkelingen er gaande zijn.

Want er zit een grens aan het benutten van de natuur. Er zit een grens aan de hoeveelheid toerisme dat nog leuk en te behappen is voor een Provincie.

Daarom vragen wij aan het college en de andere fracties om deze trend onder ogen te zien en er wat aan doen. We kunnen niet zeggen, laat maar aan de markt over, en we bekijken het per geval want er zijn ruimtelijke, ecologische en sociale consequenties.

Daarom de vraag aan het college en de fracties: Gaan wij als provinciebestuur onze rol pakken en deze ontwikkeling coördineren en bijsturen? Of kijken we het met lede ogen aan?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Lees verder

Geactualiseerde gastvrije natuur - Natuurvisie 2040

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer