Bijdrage Recreatie & Toerisme


24 januari 2024

Voorzitter,

De partij voor de dieren heeft bedenkingen ten aanzien van steeds maar meer toerisme in Drenthe.

Toerisme verdient goed en geeft seizoensgebonden arbeid.

Maar we hebben nog wel aanvullingen, aandachtspunten en vragen.

De toegenomen toeristische druk zorgt echter steeds vaker voor problemen en overlast zoals overmatige vervuiling van de natuur, verstoring van broedvogels en andere verstoringgevoelige diersoorten .

Het aanleggen van atb routes door natura 2000 gebieden en andere verstoringsgevoelige gebieden lijkt ons dan niet gewenst.

Een ander fenomeen lijkt het steeds maar vernieuwen van vakantieparken in de duurdere sector. Blijft het in Drenthe mogelijk om te recreëren met een wat smallere beurs?

En dan de fietsprovincie nr 1: er zijn erg mooie fietspaden in Drenthe, maar er zijn ook gebieden waar je regelmatig door gebieden fietst waar je eigenlijk een gasmasker moet dragen vanwege het verwaaien van landbouwgif. (zeker als je op de racefiets zit) Hoe gezond is dat?

En hoe wordt informatie gegeven aan de toerist over verstoring en vervuiling in de natuur?

Is er handhaving bij eventuele overtredingen?

Wanneer is het optimum in R&T bereikt? Dus het moment waarbij R&T geen toegevoegde waarde meer heeft, maar juist extra nadelen oplevert?

Het college heeft het ook over schaarse grondstoffen en schaarse arbeidskrachten. Het lijkt mij dat er een afweging moet komen of deze ingezet worden voor R&T of voor meer

basisvoorzieningen als wonen en zorg. Dus liever woningen bouwen dan recreatiewoningen of tweede woningen. Heeft het college deze afweging ook?

Samenvattend moeten we in Drenthe met toerisme de natuur niet verstoren.

Natuureducatie is essentieel om in Drenthe te kunnen recreëren. Er moet gezond gerecreëerd kunnen worden en in een oerprovincie zijn wolven ,everzwijnen, herten en andere spontaan zich vestigende dieren welkom.

De partij voor de dieren stemt in met het proces om te komen tot de Agenda Recreatie en toerisme, willen tussentijds geïnformeerd worden en zijn benieuwd wat er uit het Drents panel onderzoek komt.

Tot zover.