Bijdrage DPLG


24 januari 2024

De stukken roepen veel vragen op. Ten eerste missen we een aantal zaken.

De resultaatverplichtingen 2025 uit de Wet stikstofreductie en natuurherstel? Wat is de relatie met dit maatregelenpakket?

Adviezen Ecologische Autoriteit. Geen relatie met de maatregelenpakketten. Bijvoorbeeld advies over de Drentsche Aa. advies: direct te beginnen met het omlaag brengen van de stikstofbelasting. Wat gaat GS concreet met dat advies doen?

Maatregelenpakketten begroot op 350 miljoen. Maar we weten nu al dat we dat bedrag niet van het Rijk gaan krijgen. Wat is het plan van GS? Prioriteitenlijstje of staat grote kaasschaaf klaar?

In de tekst geeft college aan dat de maatschappelijke acceptatie van de opgaven ´niet op alle onderdelen even groot is´. En wat gaat GS er aan doen om de maatschappelijke acceptatie te vergroten? Want de opgaven zijn immers wettelijk verankerd en het is de taak van het bestuur om deze opgaven uit te voeren.

Bij de uitgangspunten nr 4. Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij anders afgesproken. Lijkt open deur; iets blijft iets, tenzij het verandert. Wat is de praktische consequentie van dit uitgangspunt?
uitgangspunt 6. ´vrijwillige basis, en iedereen draagt bij´ geeft ons ???? vraagtekens, hoe kan je dan stellen dat iedereen bijdraagt? Als het allemaal vrijwillig is?

uitgangspunt 9 ´sturen op doelen, niet op middelen en maatregelen´. GS wil alleen wortels uitdelen. Maar zodra de beloning wegvalt, zal waarschijnlijk ook het goede gedrag ophouden.

Dus onze vraag hoe ziet GS de lange termijn van de KPI aanpak? Hoe lang blijven we goed gedrag belonen?

Dus graag voor deze drie uitgangspunten een toelichting van het college.

Over de kaders.

GS wil als kader opnemen dat er een sociaal economische impactanalyse komt.

Dat lijkt ons een goed idee, want sociaal economische impact van de huidige situatie met intensieve veehouderij is op dit moment behoorlijk negatief. Denk aan alle verborgen kosten, Denk alleen maar aan de halvering van het aantal landbouwbedrijven de afgelopen 20 jaar en de miljoenen euro´s aan maatschappelijk geld die we uitgeven om natuur te beschermen en te herstellen vanwege de vermesting en vergiftiging.

Het is al vaak onderbouwd dat een transitie van de landbouw vele positieve sociaal economische effecten zal hebben. Immers meer boeren, en meer gezondere natuur.

Kan de gedeputeerde in dat kader aangeven of er ook een nul-scenario wordt meegenomen in de Landbouw Effect Rapportage? Dus wat de consequenties zijn als we geen maatregelen treffen in Drenthe? (ik bedoel nul-scenario, niet een nul-situatie)

Tot slot over de maatregelen pakketten.

We zien dat er veel hoop is gevestigd op innovaties.

Een innovatie is, zoals het woord al zegt, iets nieuws, dus het is nogal een risico om ervan uit te gaan dat we daarmee veel meters zullen maken in Drenthe.

Uit een recent Wagenings onderzoek is gebleken dat de dure aangepaste stalsystemen niets of bijna niets aan emissiereductie hebben opgeleverd.

Het college zou hier een les uit moeten trekken en dus niet te veel te leunen op de verkooppraatjes van de fabrikanten van deze technologie.

Het college wil individuele boeren een vergoeding geven om aan tafel te zitten bij de gebiedsprocessen. Deze groep is ook vertegenwoordigd door LTO en DJAK en zijn ze dan niet dubbel vertegenwoordigd?

Kunnen andere inwoners ook een vergoeding krijgen voor hun inzet of is dat alleen mogelijk voor inwoners die werkzaam zijn in de landbouw?

Graag een toelichting van de geduputeerde daar over.


Interessant voor jou

Bijdrage Recreatie & Toerisme

Lees verder

Bespreking kaders DPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer