Bespreking kaders DPLG


15 februari 2024

De Partij voor de Dieren wil vandaag twee amendementen indienen.

Het is nu al bekend dat niet alle landbouwgrond de functie landbouwgrond behoudt. Sterker nog, in een
Het uitgangspunt is daarom niet logisch en overbodig.
Het is niet wenselijk om overbodige uitgangspunten op te nemen, want dat leidt tot onduidelijkheid. Daarom dienen wij Amendement 1 in.

Amendement 1

Dictum:
Besluiten:
de tekst van lid 2 en 3 van het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:
2. voor het DPLG de tien uitgangspunten voor het DPLG met uitzondering van uitgangspunt 4 ('Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.');

3. Voor de maatregelenpakketten 2024 de tien uitgangspunten voor het DPLG met uitzondering van uitgangspunt 4 ('Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.');

----------------------------------------------------------------------

We hebben een tweede amendement 2, mee ingediend door D66, en GroenLinks.

Ons tweede amendement heeft te maken met het feit dat er een hardnekkig misverstand is dat het DPLG ten nadele van de boeren is.

Als we de huidige trends in de landbouw worden doorgezet, zonder DPLG, zullen er steeds minder boeren komen. Dat is namelijk het gevolg van de schaalvergroting die al decennialang bezig is. De afgelopen 20 jaar zijn in Drenthe de helft van de bedrijven verdwenen. Dat is gewoon na te gaan bij het CBS. De huidige trend is niet in het belang van de boeren. Laten we dat helder hebben in de discussie. Wie er wel belang hebben dat de status quo behouden blijft, zijn de grote spelers, de veevoerbedrijven, geldverstrekkers, kunstmestbedrijven, grote slachterijen.

Wij denken dus dat de landbouw zichzelf in hun eigen voet schiet, als we stoppen met het DPLG. Daarom stellen wij voor om in de landbouw effectrapportage op te nemen wat er gebeurt met de agrarische sector in Drenthe als er geen DPLG komt.

Amendement 2

Dictum.

de tekst van lid 2 van het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen:

2. voor het DPLG

- [...]

- de vijf randvoorwaarden voor het DPLG, waarbij randvoorwaarde 3 ('Om de

milieueffecten en effecten op de landbouw in kaart te brengen geven we invulling door

middel van een Milieu en Landbouw Effect Rapportage (MLER).) wordt aangevuld met:

┬┤Een nulscenario maakt onderdeel uit van de Milieu en Landbouw Effect

Rapportage.'

We horen graag de reactie van het college op deze twee amendementen.

Tot slot.

Op dit moment is het mogelijk om een zienswijze op het ontwerp-NPLG in te dienen. Wat opvalt dat in Drenthe minimaal aandacht wordt besteed aan het ontwerp-NPLG. En dat terwijl het NPLG een cruciale rol speelt in de provinciale politiek de komende jaren.
De provincie Groningen heeft dit bijvoorbeeld duidelijk op hun website aangegeven, en roept inwoners op hun zienswijze te geven. Waarom hebben we dat niet gedaan in Drenthe?

In sommige provincies wordt de zienswijze die het college instuurt in PS besproken.

Onze vraag aan het college: Is het college van plan een zienswijze in te dienen? Stuurt u deze zienswijze ook naar PS?

Een laatste vraag. Kunt u PS een overzicht sturen van de inspanningen om in Drenthe gebruik te maken van de landelijke be├źindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV en LBV+). Graag horen we wat de inspanningen en resultaten tot nu toe zijn.

Tot zover.


Interessant voor jou

Bijdrage DPLG

Lees verder

Bijdrage Mijnbouwactiviteiten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer