Bijdrage Novex


10 januari 2024

Voorzitter,

Het ruimtelijk voorstel Drenthe – Novex ziet er op het eerste gezicht positief uit en ook de reactie van Gedeputeerde Staten is in principe positief. Echter als je tussen de regels doorleest dan wordt er voornamelijk gekeken naar het Rijk en worden de plannen niet voortvarend aangepakt.

Dat is ook lastig want er lopen nogal wat plannen door elkaar.

Ik doel daarbij op bijvoorbeeld het Deltaplan van het Noorden en het Drents Programma Landelijk gebied. Zolang daar geen concrete stappen in gezet zijn kan Novex ook niet in gang gezet worden.

Er is namelijk politieke moed nodig om stappen te zetten en die ziet de Partij voor de Dieren nog niet in Drenthe. Want er moeten heldere keuzes gemaakt worden.

Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en natuur:

Door een krimp van het aantal dieren in de veehouderij komt er landbouwgrond vrij voor natuur en woningbouw. We kunnen dan bestaande bebouwing beter benutten om de natuur en de open ruimte te beschermen. Ook willen wij ervoor pleiten dat er binnenstedelijk natuurinclusief wordt gebouwd, waarbij bewoners voldoende groen in de buurt krijgen.

Daarnaast kan er gekozen worden voor bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen. Zo scheppen we ruimte voor de natuur en verbeteren we tegelijkertijd het leefklimaat, de woonomgeving en de biodiversiteit.

Helaas is de inzet van het DPLG dat landbouwgrond ook landbouwgrond moet blijven, tenzij anders afgesproken. Dat wetende wordt het wel heel lastig om meer woningen en meer natuur te krijgen in Drenthe.

Want voorzitter,

Als het dan zo zou zijn dat grond waar nu bijvoorbeeld mais op wordt verbouwd bedoeld voor veehouderij, bedoeld voor de export, geen andere bestemming mag krijgen, dan kan het college beter een andere keuze maken. En wel om het vliegveld GAE niet meer te sponsoren met miljoenen. Maar op dat terrein woningen te bouwen. Dan hoeven minder boeren te worden uitgekocht en hoeft er ook geen natuur te worden opgeofferd voor woningbouw.

Daarnaast lijkt het ons niet slim om in de nabijheid van een vliegveld heel veel huizen te bouwen zodat er nog meer mensen overlast kunnen gaan ondervinden van de vliegbewegingen. Omdat de regio Groningen-Assen ook een Novex gebied is zal daar toch over nagedacht moeten worden.

Tot zover.

Interessant voor jou

Bijdrage Sierteelt

Lees verder

Bijdrage Start­no­titie 'Op weg naar een nieuwe omge­vings­visie'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer