Bijdrage Start­no­­titie 'Op weg naar een nieuwe omge­­vings­­­visie'


10 januari 2024

Voorzitter,

De partij voor de dieren juicht een langere termijnvisie toe wat betreft een nieuwe omgevingsvisie en vraagt zich het

volgende af:

1. Waar staan we wat betreft de leefomgeving.

2. Wat komt er op ons af en wat is er nodig.

3. En wat kan PS/GS doen??

1.Te beginnen met waar we staan. Wij zijn de afgelopen jaren steeds verder verarmd. Niet qua bbp, maar we zijn wel verarmd wat betreft:

· biodiversiteit, qua insecten en weidevogels.

· De stikstofuitstoot blijft onverminderd hoog.

· De luchtkwaliteit is nog altijd verre van gezond.

· De waterkwaliteitsdoelen gaan we vrijwel nergens halen.

· Klimaat : toenemende droogte wordt afgewisseld met buitensporige regenval

· Mensen, dieren en drinkwater worden nog steeds blootgesteld aan gevaarlijke chemi-caliën en landbouwgif.

· Het aandeel plastic in de natuur neemt alleen maar toe.

· De klimaatopwarming beperkt houden tot 1,5 graad lijken we in de verste verte niet halen.

· De kwaliteit van voedingsmiddelen is eerder ziekmakend dan gezondheid bevorde-rend.

En we bungelen onderaan de lijst voor het opwekken van duurzame energie.

2. En wat komt er dan op ons af?

Nou, een opwarming van de aarde van 3 tot misschien wel 5 graden. Dat betekent ongekende droogte ’s, ongekende wateroverlast. Het uitsterven van diersoorten, verlies van natuur. Toenemende sterfte door hittegolven, een stijgende zeespiegel en toename van migratie. Dus als je echt een duurzame toekomst wil voor volgende generaties dan zijn de juiste randvoorwaarden voor een leefbaar Drenthe hard nodig! Dan moet je harde keuzes maken. Voldoende ruimte voor mensen om gezond te wonen komt niet vanzelf.

Voldoende gezonde natuur en een duurzame landbouw vraagt harde keuzes en een breuk met het beleid van de afgelopen decennia. 1. Dan moet je serieus het bestaande klimaatbeleid uitvoeren! 2. De mensen, de dieren en de natuur de bescherming bieden die ze verdienen. 3. Kappen met die idiote hoeveelheid dieren in de bio-industrie. 4. Kappen met veel vliegen 5. Stoppen met het grondwaterpeil blijven verlagen en stoppen met het drinkwater blijven vervuilen, en dus stoppen met landbouwgif en industrieel gif. 6. Niet meer accepteren dat er elk jaar meer plastics in de natuur komen.

En wat kan PS/GS doen?

De partij voor de dieren zal er op blijven hameren dat de vereiste uitgangspunten voor de nieuwe omgevingsvisie eerst gehaald dienen te worden om te komen tot een toekomstbestendige omgeving.

Tot zover.