Bijdrage infor­ma­tie­be­hoefte ten aanzien van beleid duurzame landbouw


OGB commissie - agen­dering Partij voor de Dieren

23 november 2022

Ruim twee jaar geleden bespraken we in deze commissie het NRK rapport ´zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid´.

Het woord ´zoektocht´ was gekozen, omdat het voor de NRK een ware zoektocht bleek om te achterhalen hoeveel provinciale middelen er worden besteed aan duurzaamheid in het landbouwbeleid. UIteindelijk bleek dat in een periode van zes jaar (2012 - 2018) was er ruim 10 miljoen euro maatschappelijk geld besteed aan verduurzaming van de landbouw.

Een belangrijke conclusie van de NRK was echter dat Provinciale Staten geen zicht had op de doelmatigheid en doeltreffend van deze landbouwsubsidies.

Tijdens de bespreking van het rapport op 16 september 2020 vonden de provinciale staten dat dit beter moest.

Gelukkig had de NRK zelf al handreikingen opgenomen in het rapport om de controle op de landbouwsubsidies te verbeteren. Een van de aanbevelingen betrof de rol van PS zelf; aanbeveling 8.

Deze aanbeveling, dus wat PS kan doen om meer zicht te krijgen op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de landbouwsubsidies, werd door de Commissie van Onderzoek opgepakt. In de Commissie van Onderzoek werden drie vragen geformuleerd om aanbeveling 8 handen en voeten te geven.

1. een voorstel voor een begrippenlijst

2. een voorstel op welke wijze het beleid concreter gemaakt zal worden, met (eind)doelen met bij voorkeur met streefgetallen.

3. een voorstel op welke wijze en op welke momenten PS voortgangs- en evaluatie-informatie zullen ontvangen.

De brief van het college die we vandaag willen bespreken is een reactie van het college op de drie vragen. Maar de brief is geen beantwoording van de vragen, maar een uitstelbrief.

Het komt allemaal later nog.

De vraag van de Partij voor de Dieren is nu, hoe gaan we hier als PS mee om?

In de commissie van Onderzoek is namelijk besloten dat deze geen antwoord zal sturen aan het college.

Wat we met de brief doen, is nu aan de Provinciale Staten, dus vandaag ter bespreking.

De partij voor de dieren heeft vragen geformuleerd om antwoord te krijgen op de vraag is nu hoe we meer sturing als provinciale staten inbouwen als het gaat om besteding van geld voor verduurzaming van de landbouw.

Graag horen we van de fracties hun antwoorden op deze vragen.

Voorzitter, de discussie over duurzaamheid in de landbouw is inmiddels niet los te zien van de huidige ontwikkelingen in de landbouw. De opgaven voor stikstof, water en klimaat komen allemaal samen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Het college verwijst daar ook naar in de brief, ook als verklaring waarom dit proces nu al jaren voortsleept.

Het komt er op neer dat we aan de vooravond staan van een landbouwtransitie. Er zal de komende jaren veel ongekend veel geld worden besteed om de stikstof-, water- en klimaatproblemen van de gangbare landbouw aan te pakken.

Voorzitter, dan zou het erg logisch zijn, dat we kunnen nagaan dat inderdaad de stikstofemissie omlaag gaat, de waterkwaliteit verbeterd en we minder broeikasgassen uitstoten.

Dus gaat de natuur, het water, de bodem, de leefomgeving er op vooruit?

Kortom, Hoe gaan wij onze kaderstellende en controlerende taak in dit beleid vorm geven.

Interessant voor jou

Bijdrage Algemene beschouwingen

Lees verder

Bijdrage wijziging begroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer