Bijdrage Festi­val­derAa


De natuur is meer dan een open ruimte die ligt te wachten tot de mens er wat mee wil...

4 maart 2020

Voorzitter.

De natuur is meer dan een open ruimte die ligt te wachten tot de mens er wat mee wil. Het is meer dan een decor voor theater, meer dan een mooie achtergrond voor feestjes.

Want ook al is de natuur weerbaar, er zijn grenzen aan die weerbaarheid. Het gaat al jarenlang slecht met de natuur. Ook in Drenthe holt de soortenrijkdom achteruit.

Om dit te voorkomen zijn er wetten gemaakt om de natuur beschermen.

Maar wat als de overheid die bescherming vergeet, of pas gaat toepassen als het al te laat is?

De gevolgen zijn te zien aan de Heidesteeg in Schipborg.

Want waar 20 jaar geleden nog flink wat heide te zien was, is nu vooral gras.

Hoe kan dat?

* Graag horen we van GS hoe zij de achteruitgang van de natuur aan de Heidesteeg verklaren.

Volgens de Partij voor de Dieren gaan festivals en beschermde natuur- en stiltegebieden niet samen.

Het is voor ons daarom niet te begrijpen dat de provincie in 2017 voor het festivalderaa een natuurvergunning heeft afgegeven voor zes jaar.

Want het was in 2017 al bij de provincie bekend dat het terrein in slechte staat was, dat het habitattype was zo goed als verdwenen, en de bijbehorende diersoorten ook.

De argumentatie die de provincie gebruikt bij de verstrekking van de vergunning was grofweg:

Het terrein is toch al verpest, dus doe maar.

Wij vinden dat GS hiermee de zaken omdraait.

*Kan GS uitleggen waarom ze zich niet houden aan het voorschrift in de habitatrichtlijn, waarin staat dat de natuur moet worden herstelt?

De vergunning is in 2017 verleend onder een aantal strikte voorwaarden.

Inwoners wijzen de provincie er op dat de organisatie zich niet aan deze voorwaarden houdt.

* Wij horen graag van GS waarom de provincie de vergunning daarop niet heeft ingetrokken?

Wij hebben in onze schriftelijke vragen gevraagd naar de extra stikstofbelasting van een festival. Bij de vergunningverlening in 2017 is op geen enkele wijze rekening gehouden met stikstofdepositie. Als antwoord krijgen we dat de verleende vergunning rechtszekerheid moet bieden.

Maar hoe zit het met de rechtszekerheid van de natuur in Schipborg? Waarom heeft de provincie niet gekeken naar de stikstofbelasting door het festival?

Voorzitter.

Je kunt je niet op het ene moment verschuilen achter regels, en op het andere moment die regels weer laten varen en maximaal oprekken, als dat je beter uitkomt.

Als het gaat om harde geluiden (86 decibel) pal naast een stiltegebied, zegt de provincie ´ja ´moet kunnen´.

Aan de andere kant is de provincie boterzacht als het gaat om de eigen voorschriften in de natuurvergunning. Sterker nog, de vergunning wordt daar gewoon op aangepast.

De natuur, de rust en de stilte, delven het onderspit. De provincie hanteert een strikte interpretatie van regels als het gaat om de belangen van dieren en natuur, en een ruime interpretatie als het gaat om de mens en zijn korte-termijn belangen.

*Graag horen we van GS, wie er dán moet opkomen voor de belangen van de natuur, de dieren én de belangen van toekomstige generaties, als de provincie dat verzuimt?

Voorzitter, dit is een groter probleem dan alleen bij festivals in de natuur, en zal vandaag bij de stikstofdiscussie en ook in de toekomst nog vaak aan de orde komen in de Staten.

Terug naar de festivalisering van de natuur. Festivalisering is een trend die gaande is, ook in Drenthe.

In Dalen heb je nu bijvoorbeeld het T-bone festival, een feesttent midden in aangewezen weidevogelgebied, gehouden eind maart, in het broedseizoen.

Hoe kan de provincie dit toestaan, en tegelijkertijd de stand van de weidevogels verbeteren?

*Graag horen we het antwoord van het college.

De vraag is: Hoe gaan we in Drenthe voorkomen dat nog meer kwetsbare natuur verloren gaat?

Ons voorstel is dat de provincie pro-actief, in overleg met gemeenten, zelf gronden, waar geen kwetsbare natuur is, aanwijst voor dit soort activiteiten. Een soort openlucht theater, maar dan op festival-schaal.

* Graag horen we de mening van GS en de andere fracties hierover.

* En uiteraard horen we graag van GS antwoorden op de door ons gestelde vragen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Jaarverslag FBE 22 januari 2020 commissie OGB

Lees verder

Bijdrage stikstofdiscussie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer