Bijdrage stik­stof­dis­cussie


De stik­stof­pro­ble­matiek komt voort uit de ecolo­gische crisis waarin wij op dit moment verkeren....

4 maart 2020

Voorzitter, de PVV heeft een aantal vragen gesteld waar wij graag op willen antwoorden en op ons verzoek kan ook brief van gedeputeerde Jumelet van 31 januari jl (A8 in OGB) betrokken worden bij deze discussie. Deze brief gaat over het indienen van verzet door GS tegen de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland over de vergunningsplicht voor beweiden en bemesten.

Voorzitter, De PVV vraagt de Staten om te reageren op een gedeelte van de aanpak van het stikstofoverschot in onze provincie. Deze aanpak kan ertoe leiden dat boeren met oude vergunningen hun vergunde stikstofemissie (alsnog) volledig gaan benutten. Of dat boeren de eventuele overgebleven ruimte kunnen aan andere boeren of bedrijven verkopen.

Bij extern gesaldeerd wordt moet 30% van de stikstofruimte gebruikt wordt voor de natuur. Dat lijkt positief, maar dat is het niet! Want het betekent dat niet minder, maar Meer Stikstof geproduceerd kan gaan worden. Immers, de totale vergunde stikstofruimte kan volledig worden gevuld waar ze dat in de PAS situatie nog niet was.

De stikstofproblematiek komt voort uit de ecologische crisis waarin wij op dit moment verkeren. Het is geen rekensom die valt op te lossen door de normen aan te passen of de rekensommen te vereenvoudigen. We kunnen niet de huidige agrarische sector behouden zoals die nu is. Dat gaat ten koste van de natuur, van welzijn van mensen en welzijn van dieren. Dus moet de landbouw veranderen. Als antwoord op de vraag van de PVV zeggen wij, de Partij voor de Dieren, dat de landbouw voor Drenthe belangrijk is, maar niet in de huidige vorm. Overigens is de landbouw in Drenthe wel belangrijk maar niet zo belangrijk voor de werkgelegenheid als de natuur is. Wat ons betreft hoeft er geen einde te komen aan de landbouw, maar wel aan het uitputten van de Aarde en al haar inwoners.

Verder stelt de PVV stelt voor het extern salderen tussen de sectoren niet en binnen de landbouwsector wél toe te staan. Het moge duidelijk zijn wat ons standpunt is: Salderen is überhaupt geen goed idee. Salderen zal juist leiden tot meer stikstof, terwijl de uitstoot van stikstof moet dalen. We moeten boeren stimuleren om hun productiewijze te veranderen en dat lukt niet als we de wijze van salderen of verleasen te discussie stellen. Dat lukt alleen als we kijken naar het effect van deze maatregelen. Voorzitter, het voortbestaan van al het leven staat op het spel. De natuur vermest, verzuurt en verdroogt omdat met name de landbouw teveel stikstof uitstoot. We moeten houdbare maatregelen nemen, zo snel mogelijk.

Voorzitter, twee punten wil ik graag voorleggen aan het college. De Partij voor de Dieren is aanwezig bij iedere informatiesessie over stikstof. Voortdurend horen we dat de juridische houdbaarheid van de stikstofaanpak essentieel is. Ook in de provinciale beleidsregels van 10 december 2019 wordt gesproken over strikte voorwaarden voor intern en extern salderen, bronmaatregelen en juridisch houdbare vergunningen. Hoe kan het dan dat de nu afgekondigde regels alleen maar uitgaan van vrijwilligheid én dat de volledige emissieruimte mag worden benut? En dat de bronmaatregelen nog niet beschikbaar zijn? Voorzitter, de nieuwe regels zijn gebouwd op drijfzand en zullen geen stikstofreductie opleveren omdat ze onhoudbaar blijken te zijn. Graag een reactie van de gedeputeerde.

En het volgende punt is de vraag wat onze inwoners kunnen opmaken uit het feit dat dit college samen met de minister de beslissing van de rechterbank in Noord-Nederland aanvecht omdat ze van mening is dat beweiden en bemesten zonder vergunning moet kunnen. Terwijl bemesten een grote stikstofuitstoot oplevert! Is dit niet opnieuw een signaal van een overmoedige overheid? Die niet geschrokken is van het falende PAS beleid, en zich opnieuw verzet tegen rechterlijke beslissingen. De PAS werd tijdens het ontwerpproces al als niet juridisch houdbaar bestempeld, gaan we nu dezelfde kant op? Wij zouden heel graag van de gedeputeerde horen op basis waarvan dit college dit verzet heeft ingediend. Welk belang is ermee gediend om deze rechterlijke uitspraak aan te vechten?

Tweede termijn:

Voorzitter, in tweede termijn zou ik graag willen reageren op het antwoord dat we kregen op de vragen over het verzet dat is aangetekend door GS. Gedeputeerde Jumelet geeft aan dat GS vind dat de rechter het advies van cie Remkes mee zou moeten nemen. Maar is het niet zo dat een rechter toetst aan de wetgeving? En niet aan adviezen? Welk signaal wordt hiermee afgegeven?

En ook wil ik het volgende zeggen over de stikstofaanpak. Het moge duidelijk zijn: wat ons betreft is de gekozen maatregel salderen niet houdbaar ook al lijkt dit in Limburg tot geen probleem te leiden. En het is niet zo dat we 9 maanden wachten op een aanpak, maar al in november 2018 (uitspraak Europees Hof) is het al duidelijk er sprake van een veel te grote stikstofbelasting op N2000 gebieden. Dus is het al 16 maanden is het bekend en ligt er geen concrete aanpak! En ondertussen lijden de natuurgebieden in de Drenthe extreem aan de overdaad aan stikstof, veel zwaarder dan de natuur in de meeste andere provincies. De natuurgebieden Dwingelderveld, het Holtingerveld en het Drents-Friese Wold kleuren donkerrood op deze kaart van het RIVM. In het Fochteloërveen en het Bargerveen bereikt de overbemesting zelfs de hoogste waarden van ons land. Zo blijkt dit door het RIVM en de landbouwuniversiteit van Wageningen.

Dat komt doordat nog steeds de gedachten: “we kunnen wel op dezelfde wijze verder als we 20/30 jaar geleden hadden bedacht” en “we kunnen het technisch wel oplossen” rondwaren in Nederland. Met een extra luchtwasser hier, een emissiearme vloer met dierenwelzijnsproblematiek daar, een natuurgebied minder daar, een paar extra bomen planten en we zijn er wel.

De partij voor de Dieren pleit daarom voor ondersteuning van de boeren die natuurinclusief willen boeren en voor structurele verbeteringen van onze natuurgebieden en bescherming van de Natura 2000 gebieden. Laten we trots zijn op wat we hebben en hier onze uiterste best voor doen om dit te behouden. Als we het niet voor onszelf doen, dan wel voor onze (klein)kinderen, voor de dieren en voor de natuur zelf! Want de natuur heeft een waarde in zichzelf.

Interessant voor jou

Bijdrage FestivalderAa

Lees verder

Bijdrage bestrijding Eikenprocessierups

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer