Bijdrage Deltaplan Agrarisch Water­beheer


7 april 2021

De Partij voor de Dieren heeft de evaluatie van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, het DAW, op de agenda geplaatst omdat wij ons zorgen maken of het DAW wel effectief genoeg is.

Twintig jaar geleden hebben we op Europees niveau afgesproken dat de lidstaten uiterlijk in 2015 zouden voldoen aan een aantal kwaliteitseisen voor water; de Kader Richtlijn Water, de KRW.

Als een lidstaat, zoals in geval van Nederland, in 2015 niet aan de KWR kon voldoen, kon er een uitzondering worden gemaakt, en dan was uitstel tot 2021 mogelijk, en als dat niet lukt zelfs uitstel tot 2027.

Voor Nederland ligt de uitdaging voor waterkwaliteit voor een groot deel bij een teveel aan meststoffen in het water en een teveel aan gewasbeschermingsmiddelen.

Om toch aan de KRW te voldoen, zijn we een paar jaar geleden begonnen met een plan met de ambitieuze titel: het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, uitgevoerd door LTO Nederland.

.

Aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer lagen een aantal politieke en ideologische keuzes ten grondslag. Ik zal er een paar noemen:

  • De uitvoering van het DAW werd in handen gesteld van de LTO, de belangenorganisatie voor de gangbare land- en tuinbouw in Nederland.
  • Het Rijk wilde geen regels maken, maar vertrouwde op vrijwillige gedragsverandering bij landbouwers en vrijwillig te nemen maatregelen.
  • De oorzaken van slechte waterkwaliteit, zoals het te veel aan mest en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op zichzelf, werden niet aangepakt.
  • De doelstellingen werden niet gemonitord.

Maar wat we ook hadden kunnen doen is kiezen voor meer biologische landbouw, dus zonder gewasbeschermingsmiddelen. We hadden ook kunnen inzetten op afbouw van bio industrie. waardoor we veel minder mest zouden produceren.

Maar die wegen zijn we niet ingeslagen.

En waar waar staan we nu?

Wat hebben de keuzes ons opgeleverd? Hoe staat het nu met de KRW doelen, nadat de Drentse overheid in vier jaar tijd 7,4 miljoen euro heeft uitgegeven?

In de evaluatie kunnen we lezen:

Dat de DAW maatregelen een bijdrage kúnnen leveren aan de KRW doelen, als er veel meer landbouwers mee zouden doen.

Dat we niet weten wat de effecten van de maatregelen zijn, want dat monitoren we niet.

Dat subsidies in ieder geval wel bijdragen aan bewustwording onder agrariërs.

Dat de DAW ´financieel effectief´ is, omdat het meeste geld bij de boeren terechtkomt.

En, dat de provinciale bijdrage noodzakelijk is, omdat het Rijk geen maatregelen verplicht stelt.

Maar, de belangrijkste conclusie is toch dat wel:

Dat we de KRW 2021 doelen niet gaan halen.

De fractie van de Partij voor de Dieren noemt dit een teleurstellend resultaat, en we verwachten dat we gaan bijsturen om de KRW wéĺ te halen.

Graag horen van GS en de andere fracties hoe zij denken over de effectiviteit van het DAW.

Interessant voor jou

Bijdrage Bossenstrategie

Lees verder

Koersdocument Drentse aanpak stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer